Na najpogostejša vprašanja o štipendijah je odgovarjala Alenka Šantavec s Centra za socialno delo Maribor, informacije pa veljajo za državne in Zoisove štipendije.

5 top vprašanj o štipendijah

Kaj se zgodi s štipendijo, če ne naredim prvega letnika?

Če študent letnika ne opravi in se ponovno vpiše v isti letnik (istega ali drugega) izobraževalnega programa (ponavlja), štipendija miruje in se ne izplačuje. Če po letu mirovanja štipendije študent izkaže ponovno izpolnjevanje pogojev za prejemanje štipendije, se štipendija ponovno izplačuje, če je napredoval v višji letnik, sicer štipendijsko razmerje preneha. Če študent po letu mirovanja ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije po ZŠtip-1, štipendijsko razmerje preneha in je prejeto štipendijo za nedokončan letnik treba vrniti (obstajajo izjeme zaradi starševstva, opravičljivih zdravstvenih razlogov, izjemnih družinskih in socialnih okoliščin ter zaradi višje sile).

Kaj se zgodi s štipendijo, če se želim prepisati?

Sprememba izobraževalnega programa je pomembna samo še z vidika ustreznosti (akreditacija) in napredovanja štipendista (raven, ki je višja od že pridobljene; višji letnik). Štipendist je še vedno dolžan sporočiti spremembo izobraževalnega programa.

V katerih primerih se štipendija vrača?

V primerih prenehanja štipendijskega razmerja je štipendist dolžan štipendijo vrniti za letnik, ki ga ni uspešno zaključil. Štipendijsko razmerje preneha, če:
– ne izpolnjujete več pogojev za pridobitev štipendije po ZŠtip-1;
– prekinete izobraževanje, ne zaključite ali pa se izpišete z izobraževalnega programa, za katerega ste prejemali štipendijo;
– spremenite izobraževalni program in na novem izobraževalnem programu niste upravičeni do nadaljnjega prejemanja štipendije (za Zoisovo štipendijo to ne velja več);
– pridobite štipendijo na podlagi posredovanih neresničnih podatkov;
– pridobite drugo štipendijo, ki ni združljiva s štipendijo, ki jo že prejemate;
– po mirovanju štipendijskega razmerja ne izpolnjujete pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije;
– ne dokončate izobraževalnega programa do 30. septembra naslednjega koledarskega leta po zaključnem letniku;
– sklenete pogodbo o zaposlitvi, se samozaposlite ali pridobite status brezposelne osebe pred zaključkom izobraževanja;
– odpoveste štipendijsko razmerje.

Kaj se zgodi s štipendijo, če pavziram?

Če izgubite status študenta in vam je dovoljeno opravljanje študijskih obveznosti, morate do konca naslednjega študijskega leta opraviti vse obveznosti, sicer morate štipendijo vrniti.

Kakšni so pogoji za prejemanje naslednje študijsko leto?

Za nadaljnje prejemanje državne štipendije se morate vpisati v višji letnik in izpolnjevati ostale splošne pogoje (cenzus, status).V primeru izpolnjevanja pogojev se vam pri državni štipendiji ponovno odmeri višina štipendije in morebitnih dodatkov. Za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije pa se morate prav tako vpisati v višji letnik ter izkazati v preteklem študijskem letu povprečno oceno najmanj 8,50 ALI pa imate en izjemni dosežek, kot jih opredeljuje 24. člen ZŠtip-1, ter izpolnjevati splošne pogoje.

Ste absolvent?

Letos postanem absolvent, ali sem upravičen do štipendije?

Štipendistu se štipendijsko razmerje (ob vložitvi vloge za nadaljnje prejemanje) lahko, po izteku izobraževalnega programa I. ali II. stopnje, podaljša za dodatno študijsko leto (tj. absolventski staž). Če štipendist izpolnjuje vse zakonske pogoje, je v dodatnem študijskem letu upravičen do prejemanja štipendije. Štipendist ima do konca dodatnega študijskega leta čas, da opravi vse obveznosti izobraževalnega programa (vključno z zagovorom zaključne naloge).

Ali sem upravičen do dodatka za uspeh v absolventskem letu?

Ker štipendisti v absolventu pogosto niso bili upravičeni do dodatka (diplomska naloga pomeni tudi določeno število ECTS točk, zaradi česar študenti niso izpolnili praga za dodelitev le-tega), je v noveli ZŠtip-1B novost, da se dodatek za uspeh tudi pri študentih (tako kot pri dijakih) veže samo na doseženo povprečno oceno v predhodnem študijskem letu. Mora biti izpolnjen še en pogoj, in sicer je študent do dodatka upravičen, če ima v predhodnem študijskem letu opravljene vsaj tri izpite.

V absolventskem letu prejemam štipendijo. Zanima me, do kdaj moram končati študij?

ZŠtip-1 v 92. členu določa obveznosti štipendista, da mora zaključiti izobraževalni program oziroma pridobiti višjo raven izobrazbe do 30. septembra naslednjega koledarskega leta po zaključnem letniku. Peti odstavek 99. člena ZŠtip-1 nadalje določa, da v primeru, da štipendist do konca enoletnega podaljšanja študentskega statusa po izteku trajanja izobraževalnega programa ne zaključi vseh obveznosti izobraževalnega programa, mora štipendist vrniti štipendije, prejete za zadnji letnik izobraževalnega programa in za podaljšan študentski status. Iz zgoraj navedenega izhaja, da če štipendist ne diplomira/ magistrira do konca podaljšanega študentskega statusa, tj. do dne 30. 9., mora vrniti štipendije, ki jih je prejel v zadnjem letniku izobraževalnega programa in za podaljšan študentski status (vračilo za 2 leti). Štipendist je upravičen le do ene štipendije, razen v primerih:

  • kadrovske štipendije, ki se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s štipendijo za deficitarne poklice,
  • štipendije za deficitarne poklice, ki se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko štipendijo,
  • štipendije Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja, ki se lahko dodelita sočasno z vsemi štipendijami. Državne in Zoisove štipendije ni mogoče kombinirati. Štipendije se dodelijo za obdobje od dodelitve do izteka izobraževalnega programa. Državna štipendija, Zoisova štipendija in štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu se dodelijo za raven izobraževanja, ki je višja od že dosežene ravni.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR