Prijava na e-nasvete

Najpogostejša vprašanja o štipendijah

Na najpogostejša vprašanja o štipendijah je odgovarjala Alenka Šantavec s Centra za socialno delo Maribor, informacije pa veljajo za državne in Zoisove štipendije.

5 top vprašanj o štipendijah

Kaj se zgodi s štipendijo, če ne naredim prvega letnika?

Če študent letnika ne opravi in se ponovno vpiše v isti letnik (istega ali drugega) izobraževalnega programa (ponavlja), štipendija miruje in se ne izplačuje. Če po letu mirovanja štipendije študent izkaže ponovno izpolnjevanje pogojev za prejemanje štipendije, se štipendija ponovno izplačuje, če je napredoval v višji letnik, sicer štipendijsko razmerje preneha. Če študent po letu mirovanja ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije po ZŠtip-1, štipendijsko razmerje preneha in je prejeto štipendijo za nedokončan letnik treba vrniti (obstajajo izjeme zaradi starševstva, opravičljivih zdravstvenih razlogov, izjemnih družinskih in socialnih okoliščin ter zaradi višje sile).

Kaj se zgodi s štipendijo, če se želim prepisati?

Sprememba izobraževalnega programa je pomembna samo še z vidika ustreznosti (akreditacija) in napredovanja štipendista (raven, ki je višja od že pridobljene; višji letnik). Štipendist je še vedno dolžan sporočiti spremembo izobraževalnega programa.

V katerih primerih se štipendija vrača?

V primerih prenehanja štipendijskega razmerja je štipendist dolžan štipendijo vrniti za letnik, ki ga ni uspešno zaključil. Štipendijsko razmerje preneha, če:
– ne izpolnjujete več pogojev za pridobitev štipendije po ZŠtip-1;
– prekinete izobraževanje, ne zaključite ali pa se izpišete z izobraževalnega programa, za katerega ste prejemali štipendijo;
– spremenite izobraževalni program in na novem izobraževalnem programu niste upravičeni do nadaljnjega prejemanja štipendije (za Zoisovo štipendijo to ne velja več);
– pridobite štipendijo na podlagi posredovanih neresničnih podatkov;
– pridobite drugo štipendijo, ki ni združljiva s štipendijo, ki jo že prejemate;
– po mirovanju štipendijskega razmerja ne izpolnjujete pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije;
– ne dokončate izobraževalnega programa do 30. septembra naslednjega koledarskega leta po zaključnem letniku;
– sklenete pogodbo o zaposlitvi, se samozaposlite ali pridobite status brezposelne osebe pred zaključkom izobraževanja;
– odpoveste štipendijsko razmerje.

Kaj se zgodi s štipendijo, če pavziram?

Če izgubite status študenta in vam je dovoljeno opravljanje študijskih obveznosti, morate do konca naslednjega študijskega leta opraviti vse obveznosti, sicer morate štipendijo vrniti.

Kakšni so pogoji za prejemanje naslednje študijsko leto?

Za nadaljnje prejemanje državne štipendije se morate vpisati v višji letnik in izpolnjevati ostale splošne pogoje (cenzus, status).V primeru izpolnjevanja pogojev se vam pri državni štipendiji ponovno odmeri višina štipendije in morebitnih dodatkov. Za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije pa se morate prav tako vpisati v višji letnik ter izkazati v preteklem študijskem letu povprečno oceno najmanj 8,50 ALI pa imate en izjemni dosežek, kot jih opredeljuje 24. člen ZŠtip-1, ter izpolnjevati splošne pogoje.

Ostala vprašanja

Vrste štipendij v Sloveniji

Lahko štipendijo prejemam tudi za doktorski študij?

Štipendije za doktorski študij NI.

Kaj se upošteva pri izračunu cenzusa za Državno štipendijo?

Pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, kamor spada tudi DŠ, se pri ugotavljanju materialnega položaja upoštevajo osebe, njihov dohodek in premoženje, kot je določeno v ZUPJS. Izjema so dohodki iz študentskega dela in kadrovskih štipendij za študij v Sloveniji do višine 100 % bruto minimalne plače ter dohodki iz kadrovskih štipendij za študij v tujini do višine 160 % bruto minimalne plače.

Pri izračunu povprečnega mesečnega dohodka se upoštevajo dohodki, prejemki in premoženje vseh družinskih članov. Med dohodke sodijo obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino, razen tistih, ki so oproščeni plačila dohodnine. V premoženje osebe se šteje:

 • nepremično premoženje,
 • lastniški deleži gospodarskih družb ali zadrug,
 • osebna in druga vozila,
 • vrednostni papirji,
 • denarna sredstva na transakcijskem ali drugem računu, kadar ne predstavljajo dohodka skladno s prvim odstavkom 12. člena ZUPJS, ki se po tem zakonu upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja, hranilne vloge in druga denarna sredstva po izjavi posameznika,
 • vodna plovila,
 • drugo premično premoženje.

Kako prejemanje štipendije vpliva na skupni dohodek?


Pri določanju pravice do državne štipendije se štipendija, ki jo prejemate, ne šteje kot dohodek, kar je podobno kot pri otroškem dodatku, kjer otroški dodatek iz prejšnjega leta ni vključen pri novi vlogi za denarno socialno pomoč. Če se štipendija šteje kot dohodek, se po 15. členu ZUPJS upošteva kot tekoči dohodek, kar pomeni, da se šteje tisto, kar trenutno prejemate, ne pa preteklih prejemkov.

Ali lahko prejemam štipendijo za izobraževanje v tujini?


Da, štipendijo (državno in zoisovo) je mogoče prejemati tudi za izobraževanje v tujini, če poteka po javno veljavnem izobraževalnem programu.

Kako poteka postopek oddaje vloge za prvo dodelitev štipendije?

 • Za Državno štipendijo: Dijaki naj prvo vlogo oddajo v avgustu, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom. Polnoletni dijaki vlogo oddajo sami, mladoletni dijaki pa z zakonitim zastopnikom. Študenti naj prvo vlogo oddajo v septembru, da bodo upravičeni do državne štipendije s 1. oktobrom. Vlogo je treba oddati pri krajevno pristojnem CSD, po pošti ali osebno, lahko pa tudi kot e-vlogo z digitalnim potrdilom. Nepopolne vloge se lahko oddajo avgusta oziroma septembra.
 • Za Zoisovo štipendijo: Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij objavi Javni sklad do konca junija. Vloga je dostopna na spletni strani Javnega sklada ali osebno na Dunajski 20, 1000 Ljubljana.

Kakšni so letošnji roki za oddajo vlog?

 • Za Državno štipendijo: Rokov ni. Vloge se lahko oddajo kadarkoli v letu, pravica do štipendije pa se pridobi z naslednjim mesecem po oddaji vloge.
 • Za Zoisovo štipendijo: Rok za oddajo vlog se začne z dnem objave razpisa, v katerem je določen tudi zadnji rok za oddajo vloge.

Kdo odda vlogo za mladoletnega dijaka?


Polnoletni dijaki oddajo vlogo sami. Mladoletni dijaki lahko vlogo oddajo sami, vendar je potreben tudi podpis zakonitega zastopnika. Zakoniti zastopniki lahko oddajo vlogo za mladoletne dijake.

Ali so različne štipendije združljive? Štipendist lahko prejema le eno štipendijo hkrati, razen v primerih:

  • kadrovske štipendije (združljiva z vsemi razen s štipendijo za deficitarne poklice),
  • štipendije za deficitarne poklice (združljiva z vsemi razen s kadrovsko štipendijo),
  • štipendije Ad futura (združljiva z vsemi).

  Državna štipendija se lahko kombinira s štipendijo za deficitarne poklice in štipendijo Ad futura za študijske obiske ali tekmovanja.

  Ali lahko poleg državne in Zoisove štipendije prejemam tudi štipendijo od drugega štipenditorja?


  Da, štipendist, ki prejema državno in Zoisovo štipendijo, lahko hkrati prejema tudi drugo štipendijo od drugega štipenditorja, če ta ni urejena z zakonom ZŠtip-1.

  Ali lahko zaprosim za državno in Zoisovo štipendijo hkrati?


  Da, vendar bo moral izbrati eno izmed obeh, če izpolnjuje pogoje za obe štipendiji.

  Ali pridobljena štipendija velja za celotno obdobje izobraževanja?

  • Za državno: CSD po uradni dolžnosti preverja, ali štipendist izpolnjuje pogoje za nadaljnje prejemanje DŠ.
  • Za Zoisovo: Štipendisti morajo vsako leto vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje ZŠ do konca šolskega ali študijskega leta.

  Kako je določena višina štipendije?

  • Višina DŠ brez dodatkov od 1. marca 2023 je odvisna od dohodkovnega razreda. Poleg tega se lahko dodelijo dodatki za bivanje, posebne potrebe in uspeh.
   • Višina ZŠ: Za dijake znaša 142,18 eur, za študente 165,87 eur. Za izobraževanje v tujini znaša 284,35 eur za dijake in 331,75 eur za študente. Dodatek za bivanje znaša 94,78 eur, za posebne potrebe 59,24 eur.

   Zakaj mi ni bil dodeljen dodatek za uspeh v 1. letniku?


   Dodatek za uspeh ni dodeljen štipendistom v prvem letniku izobraževalnega programa, razen na prehodih med določenimi stopnjami izobraževanja.

   Ali sem upravičen do dodatka za bivanje, če bivam v študentskem domu?


   Da, če ne prejemate subvencije za bivanje v študentskem domu ali pri zasebniku in nimate sklenjene pogodbe o subvencioniranem bivanju.

   Ali sem upravičen do dodatka za bivanje med Erasmus+ izmenjavo?


   Ne, za izmenjavo Erasmus+ ste upravičeni do Erasmus+ štipendije, ne pa do dodatka za bivanje.

   Ali se izračun dohodkov in premoženja izvede vsako leto?


   Da, cenzus za DŠ se izračuna vsako leto znova.

   Koliko sredstev je na voljo za nove štipendiste in kakšni bodo kriteriji, če bo vlog več kot sredstev?

   • Za državna štipendijo sredstva niso omejena, vsi upravičenci prejmejo štipendijo.
   • Za Zoisovo štipendijo: Če je vlog več kot razpoložljivih sredstev, so do štipendije upravičeni tisti, ki dosežejo več točk za izjemne dosežke, višjo povprečno oceno ali druge kriterije iz razpisa.

   Koliko časa po oddaji vloge lahko pričakujemo odgovor?

   • Za DŠ: Odvisno od CSD-ja, običajno v septembru in oktobru za dijake, v oktobru in novembru za študente.
   • Za ZŠ: Odločbe se običajno izdajajo v novembru, decembru ali januarju, odvisno od ravni izobraževanja.

   Kdaj lahko štipendisti pričakujemo prvo nakazilo?


   Prvo nakazilo za dijake je v oktobru, za študente pa v novembru. Nakazila so vsak 10. v mesecu za pretekli mesec.

   Zakaj se mi ne izplačuje državna štipendija, čeprav sem upravičen do nje?


   Če imate dolg zaradi neupravičeno prejete državne štipendije iz preteklosti, se trenutna pravica do državne štipendije zmanjšuje za znesek dolga. Ko bo dolg poplačan, se bo štipendija začela izplačevati.

   Ali je mogoče izplačilo štipendije v enkratnem znesku?


   Če se štipendist izobražuje v tujini, se štipendija lahko izplača v enkratnem znesku za celotno šolsko ali študijsko leto.

   Ali moram vrniti štipendijo, če po uspešno končanem letniku ne želim več prejemati štipendije?


   Ne, vračilo je potrebno le, če ne opravite vseh obveznosti letnika, za katerega ste prejemali štipendijo.

   Kako je z nadaljnjim prejemanjem štipendije?

   • Za državno štipendijo: Vlogo oddate le za prvo prejemanje DŠ na posamezni ravni izobraževanja. Nadaljnje prejemanje ureja CSD po uradni dolžnosti.
   • Za Zoisovo štipendijo: Štipendisti morajo vsako leto vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje ZŠ do konca šolskega ali študijskega leta.

   Ali je podaljšanje štipendijskega razmerja avtomatsko, ko končam srednjo šolo in se vpišem na fakulteto?


   Ne, v takem primeru morate vedno oddati novo vlogo za dodelitev državne štipendije za nov izobraževalni program.

   Kako vpliva ponavljanje letnika na prejemanje štipendije?


   Če ponavljate letnik, štipendijsko razmerje miruje in štipendija se ne izplačuje v letu mirovanja.

   Kaj se zgodi, če tudi po mirovanju ne opravim obveznosti?


   Če tudi po mirovanju ne opravite obveznosti letnika, štipendijsko razmerje preneha, štipendijo pa morate vrniti.

   Ali moram vračati štipendijo, če se izpišem iz izobraževalnega programa?


   Če se izpišete, vam štipendijsko razmerje preneha in štipendijo morate vrniti.

   Vir: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Pogosta-vprasanja-stipendije-junij-2023.docx

   Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

   Sodelujoči strokovnjaki

   PODOBNE INFO

   PUSTITE KOMENTAR

   Prosim vnesite svoj komentar!
   Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

   PREBERI VEČ