Državna štipendija

Državna štipendija je namenjena študentom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkejših družin ter izpolnjujejo splošne pogoje, ki jih Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) določa v 11., 12. ter 13. členu. Pridobijo jo tisti, pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem letu, pred vložitvijo vloge, ne presega 1.104,33 eura.

Združljivost različnih štipendij: državna štipendija + sofinancirana kadrovska štipendija / štipendija za deficitarne poklice / nekatere štipendije Ad Futura

Kako do državne štipendije: Vloga za uveljavljanje državne štipendije za študente je dostopna na portalu eUprava. Študenti lahko vlogo oddate sami. Starši ne morejo uveljavljati državne štipendije za študenta preko Enotne vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Vlogo oddate preko portala e-uprave ali jo vložite pri Centru za socialno delo, in sicer septembra, če želite štipendijo prejemati celo študijsko leto, lahko pa tudi kadarkoli med letom, saj se štipendija dodeli s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge.

Višina osnovne državne štipendije je odvisna od povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana in lahko znaša od 54,23 do 224,51 evra mesečno. Poleg osnovne štipendije je mogoče pridobiti tudi različne dodatke, in sicer za uspeh (18,26–42,97 evra), za bivanje (85,93 evra) ter dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami (53,71 evra). Štipendist, ki med študijskim letom izpolni pogoje za pridobitev dodatka za bivanje ali pogoje za pridobitev dodatka za štipendiste s posebnimi potrebami, je na podlagi prošnje s prvim dnem naslednjega meseca od nastanka spremembe upravičen do tega dodatka za tekoče šolsko ali študijsko leto.

Denarne prejemke lahko uveljavljate v naslednjem zaporedju: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija. Več informacij in obrazci so na voljo na spletni strani ministrstva v razdelku Uveljavljanje pravic.

Kako podaljšati štipendijsko razmerje: vloge za podaljšanje pravice do državne štipendije za šolsko leto 2022/2023 ni potrebno vložiti. Vlogo morajo vložiti le tisti, ki pravico uveljavljajo prvič ali jim je bila pravica na podlagi prve vloge zavrnjena. Za nadaljnje prejemanje državne štipendije v višjih letnikih po novem ni treba več oddajati vloge. Center za socialno delo bo o tem odločil po uradni dolžnosti, bo pa praviloma (zaradi manjkajočih podatkov) dodelil le štipendijo v osnovni višini. Odločbi bo priložen poziv, da študentje predložijo izpis iz elektronskega indeksa, če želijo uveljavljati dodatek za uspeh oziroma dokazila o izpolnjevanju pogojev za dodatek za bivanje (najemna pogodba), če želijo pridobiti ta dodatek. Na prehodu iz I. na II. bolonjsko stopnjo je treba oddati novo vlogo za državno štipendijo, ker gre za novo štipendijsko razmerje.

Mirovanje in prenehanje: Državna štipendija lahko miruje od enega do treh študijskih let (odvisno od razlogov za mirovanje in ne več kot eno leto v nepretrganem trajanju na posamezni ravni izobraževanja, izjema je mirovanje zaradi cenzusa in mirovanje zaradi opravičljivih razlogov); če po tem ne izkažete izpolnjevanja pogojev za nadaljevanje štipendiranja, štipendijsko razmerje preneha. Štipendijo pa je treba vrniti, če letnik ni uspešno zaključen. Prav tako je treba vrniti štipendijo, če štipendist ne diplomira/magistrira do 30. 9. naslednjega koledarskega leta po zaključnem letniku.

Zoisova štipendija

Namenjena je nadarjenim in nadpovprečno uspešnim študentom. Štipendijo lahko pridobite tisti, ki izpolnjujete splošne pogoje v 11.–13. členu ZŠtip-1, ste dosegli izjemni dosežek IN hkrati izkazujete tudi ustrezen uspeh.

Za ustrezen uspeh se šteje povprečna ocena 8,5 ali uvrstitev med 5 % najboljših študentov, izberejo pa se kandidati z višjim številom točk za izjemne dosežke do porabe sredstev. Osnovna višina Zoisove štipendije za študenta je 165,87 evra (za študij v tujini 331,75 evra), pridobiti je možno dodatek za bivanje ter dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami. Če ste na dodiplomski stopnji prejemali štipendijo, ste na prehodu na podiplomski študij označeni kot novi kandidat.

Zoisova in državne štipendije ne morete prejemati hkrati, lahko pa poleg Zoisove štipendije prejmete dodatek za bivanje (94,78 evra) in dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami (59,24 evra na mesec).

Kako do Zoisove štipendije: Za prvo dodelitev Zoisove štipendije je treba vlogo oddati skladno z javnim razpisom, ki ga Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS objavi na svoji spletni strani do konca junija, vlogo oddate do roka navedenega v razpisu – po navadi so to prvi dnevi v oktobru.

Kako podaljšati štipendijsko razmerje: Za nadaljevanje štipendiranja v višjem letniku je treba izkazati izpolnjevanje vseh pogojev (vpis v višji letnik + splošni pogoji) in imeti ali vsaj en ustrezen dosežek ali povprečno oceno vsaj 8,5. Vsak štipendist mora sam pravočasno oddati vlogo za nadaljevanje štipendiranja, če želi Zoisovo štipendijo prejemati brez prekinitve, ker javnega razpisa za nadaljnje prejemanje ni. Vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije morate oddati pred začetkom študijskega leta (do 30. septembra), sicer vam bo štipendija mirovala oziroma boste do štipendije upravičeni s prvim dnem naslednjega meseca tekočega študijskega leta. Vlogo najdete na spletni strani javnega sklada – nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip-1.

Kadrovske štipendije

Dodelujejo jih delodajalci glede na načrtovane kadrovske potrebe v organizaciji, prav tako določijo višino štipendije in posebne pogoje. Država kadrovske štipendije tudi sofinancira – v tem primeru mora štipendist izpolnjevati splošne pogoje, ki so določeni v ZŠtip-1, štipendija pa ne sme biti nižja od državne štipendije brez dodatkov za četrti dohodkovni razred (trenutno 107,42 evra). Ne glede na to, je kadrovska štipendija v povprečju višja kot državna ali Zoisova štipendija. Ne glede na to, je kadrovska štipendija v povprečju višja kot državna ali Zoisova štipendija Glede na razpoložljive podatke znaša povprečna višina kadrovske štipendije za študente 416 €.

Kako do kadrovske štipendije?

Enotni seznam razpoložljivih kadrovskih štipendij objavlja Javni sklad na podlagi potreb, ki so jih skladu posredovali delodajalci. Razpoložljive štipendije si lahko ogledate:

  • na spletni strani sklada, v zavihku IZMENJEVALNICA (https://www.srips-rs.si/sl/stipendije/izmenjevalnica), kjer najdete vse potrebne informacije;
  • spremljajte tudi objave delodajalcev – nekateri delodajalci svojo ponudbo kadrovskih štipendij objavljajo na svojih spletnih straneh, v lastnih glasilih ali različnih medijih, pri čemer pa morajo te potrebe javiti tudi javnemu skladu;
  • na spletnih straneh Regionalnih razvojnih agencij – RRA (seznam RRA), kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih;
  • najbolje se je pozanimati neposredno pri delodajalcih – tudi delodajalci, ki niso razpisali kadrovskih štipendij, se lahko na pobudo potencialnega štipendista odločijo za štipendiranje.

Če prejmete kadrovsko štipendijo, ki jo sofinancira država, vam mora štipenditor vsako leto omogočiti enomesečno opravljanje prakse, po zaključku vašega izobraževanja pa z vami sklene pogodbo o zaposlitvi. To je idealna priložnost za zagotovitev prve zaposlitve na trgu dela.

Druge štipendije

Štipendije razpisujejo tudi fundacije, občine in druge organizacije. Običajno so informacije o štipendijah objavljene na spletnih straneh štipenditorja, lahko tudi v medijih, velikokrat pa na spletni strani Javnega sklada.

Koristne povezave:

Deficitarni poklici

Štipendije za deficitarne poklice, štipendije Ad futura in sofinancirane kadrovske štipendije se dodelijo za posamezen izobraževalni program. Štipendije se ne morejo prvič dodeliti za letnik, v katerega je vlagatelj ponovno vpisan, ali v času podaljšanega študentskega statusa ali dodatnega študijskega leta po preteku izobraževalnega programa.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR