Državna štipendija

Državna štipendija je namenjena študentom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkejših družin ter izpolnjujejo splošne pogoje, ki jih Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) določa v 11., 12. ter 13. členu. Pridobijo jo tisti, pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem letu, pred vložitvijo vloge, ne presega 1.218,08 eura. (Tj. na družinskega člana v istem obdobju (od 1. 3. 2023 dalje)).

Združljivost različnih štipendij

Štipendist je načeloma upravičen le do ene štipendije. Državno štipendijo je mogoče prejemati hkrati s štipendijo Ad Futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja, kadrovsko štipendijo (če ta ne določa drugače) in deficitarno štipendijo.

Kako do državne štipendije

Obrazec Vloga za uveljavljanje državne štipendije za dijake in študente je dosegljiv na spletni strani https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1496. Oddate jo lahko preko portala e-uprave, pošljete (priporočeno) po pošti ali pa jo vložite pri pristojnem centru za socialno delo, kadarkoli med letom. Vlogo morajo oddati tudi študenti, ki se v študijskem letu 2023/2024 vpisujejo v 1. letnik fakultete. Tudi če so prejemali državno štipendijo za srednješolsko izobraževanje, in sicer septembra, da jim bo pravica priznana od 1. oktobra 2023 dalje. Denarne prejemke lahko uveljavljate v naslednjem zaporedju: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija.

Vlogo morajo vložiti tudi tisti, ki pravico uveljavljajo prvič ali jim je bila pravica na podlagi prve vloge zavrnjena. Za nadaljnje prejemanje državne štipendije v višjih letnikih (od 2. letnika naprej) ni treba več oddajati vloge. Center za socialno delo bo o nadaljnjem prejemanju odločil po uradni dolžnosti. V kolikor bo potreboval podatke o ocenah, bo študenta povabil, da jih predloži.

Pomembno!
Višina osnovne državne štipendije je odvisna od povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana. Znaša od 62,54 do 258,87 € mesečno.

Poleg osnovne štipendije je mogoče pridobiti tudi različne dodatke, in sicer:  

 • Dodatek za bivanje v višini 94,78 € mesečno, če ima štipendist prijavljeno začasno prebivališče v kraju izobraževanja, ki je od kraja stalnega prebivališča oddaljeno vsaj 25 km, in strošek najema znaša vsaj 65,00 €. Koristite lahko tudi 10 subvencioniranih vozovnic mesečno, niste pa upravičeni do subvencionirane mesečne vozovnice. Do dodatka za bivanje niste upravičeni, če prejemate subvencijo za bivanje v študentskem domu ali zasebniku ali ste vi ali vaši starši lastniki nepremičnine v kraju izobraževanja.
 • Dodatek za uspeh v višini od 20,14 do 47,40 € mesečno za povprečno oceno od vključno 8,00 ob prejetih vsaj 3 številčno izraženih ocenah v preteklem študijskem letu. Dodatek je možno prejemati od 2. letnika dalje, razen na prehodu iz prve na drugo stopnjo visokošolskega izobraževanja;
 • Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 59,24 € mesečno. Štipendist s posebnimi potrebami je štipendist, ki mu je priznana invalidnost ali telesna okvara na podlagi odločbe Zavoda RS za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali Zavoda RS za zaposlovanje, ali je enemu od njegovih staršev priznan dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo.

Denarne prejemke lahko uveljavljate v naslednjem zaporedju: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija. Več informacij in obrazci so na voljo na spletni strani ministrstva v razdelku Uveljavljanje pravic.

Kako podaljšati štipendijsko razmerje

Vloge za podaljšanje pravice do državne štipendije za šolsko leto 2023/2024 ni potrebno vložiti. Vlogo morajo vložiti le tisti, ki pravico uveljavljajo prvič ali jim je bila pravica na podlagi prve vloge zavrnjena. Za nadaljnje prejemanje državne štipendije v višjih letnikih po novem ni treba več oddajati vloge. Center za socialno delo bo o nadaljnjem prejemanju odločil po uradni dolžnosti. Bo pa praviloma (zaradi manjkajočih podatkov) dodelil le štipendijo v osnovni višini. Odločbi bo priložen poziv, da študentje predložijo izpis iz elektronskega indeksa – če želijo uveljavljati dodatek za uspeh oziroma dokazila o izpolnjevanju pogojev za dodatek za bivanje (najemna pogodba), če želijo pridobiti ta dodatek. Na prehodu iz I. na II. bolonjsko stopnjo je treba oddati novo vlogo za državno štipendijo. Ker gre za novo štipendijsko razmerje.

Mirovanje in prenehanje

Državna štipendija lahko miruje od enega do treh študijskih let. (Odvisno od razlogov za mirovanje. In ne več kot eno leto v nepretrganem trajanju na posamezni ravni izobraževanja. Izjema je mirovanje zaradi cenzusa in mirovanje zaradi opravičljivih razlogov.) Če po tem ne izkažete izpolnjevanja pogojev za nadaljevanje štipendiranja, štipendijsko razmerje preneha. Štipendijo pa je treba vrniti, če letnik ni uspešno zaključen. Prav tako je treba vrniti štipendijo, če štipendist ne diplomira/magistrira do 30. 9. naslednjega koledarskega leta po zaključnem letniku.

Zoisova štipendija

Namenjena je nadarjenim in nadpovprečno uspešnim študentom. Štipendijo lahko pridobite tisti, ki izpolnjujete splošne pogoje v 11.–13. členu ZŠtip-1, ste dosegli izjemni dosežek IN hkrati izkazujete tudi ustrezen uspeh.

Za ustrezen uspeh se šteje povprečna ocena 8,5 ali uvrstitev med 5 % najboljših študentov, izberejo pa se kandidati z višjim številom točk za izjemne dosežke do porabe sredstev. Osnovna višina Zoisove štipendije za študenta je 165,87 evra (za študij v tujini 331,75 evra), pridobiti je možno dodatek za bivanje ter dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami. Če ste na dodiplomski stopnji prejemali štipendijo, ste na prehodu na podiplomski študij označeni kot novi kandidat.

Zoisova in državne štipendije ne morete prejemati hkrati, lahko pa poleg Zoisove štipendije prejmete dodatek za bivanje (94,78 evra) in dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami (59,24 evra na mesec).

Kako do Zoisove štipendije

Za prvo dodelitev Zoisove štipendije je treba vlogo oddati skladno z javnim razpisom, ki ga Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (v nadaljevanju: sklad) objavi na svoji spletni strani (www.srips-rs.si) do konca junija, vlogo oddate do roka navedenega v razpisu – po navadi so to prvi dnevi v oktobru.

Kako podaljšati štipendijsko razmerje

Za nadaljevanje štipendiranja v višjem letniku je treba, poleg splošnih pogojev, izkazati vpis v višji letnik IN doseženo povprečno oceno najmanj 8,50 ali vsaj en ustrezen dosežek. Ob izkazovanju zahtevane povprečne ocene ni treba uveljavljati še izjemnih dosežkov oziroma se le-ti zaradi ekonomičnosti postopka ne bodo preverjali. Vsak štipendist mora sam pravočasno oddati vlogo za nadaljevanje štipendiranja, če želi Zoisovo štipendijo prejemati brez prekinitve, ker javnega razpisa za nadaljnje prejemanje ni. Vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije morate oddati pred začetkom študijskega leta (do 30. septembra), sicer vam bo štipendija mirovalaoziroma boste do štipendije upravičeni s prvim dnem naslednjega meseca tekočega študijskega leta od oddaje vloge. Vlogo najdete na spletni strani javnega sklada – vloga za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip-1.

Združljivost različnih štipendij

Štipendist je načeloma upravičen le do ene štipendije. Je pa Zoisovo štipendijo mogoče prejemati hkrati s štipendijo Ad Futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja ter kadrovsko štipendijo (če ta ne določa drugače).


Več informacij najdete na spletni strani sklada: www.srips-rs.si, v času uradnih ur po telefonu 01 43 45 897 ali po e-pošti zoisi@sklad-kadri.si.

Kadrovske štipendije

Dodelujejo jih delodajalci glede na načrtovane kadrovske potrebe v organizaciji, prav tako določijo višino štipendije in posebne pogoje. Ne glede na to, je kadrovska štipendija v povprečju višja kot državna ali Zoisova štipendija. Glede na razpoložljive podatke znaša povprečna višina kadrovske štipendije za študente med 300 in 400 € mesečno.

Kako do kadrovske štipendije?

Enotni seznam razpoložljivih kadrovskih štipendij objavlja Javni sklad na podlagi potreb, ki so jih skladu posredovali delodajalci. Enotni seznam razpoložljivih kadrovskih štipendijobjavlja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (javni sklad) na podlagi potreb, ki so jih skladu dolžni posredovati vsi delodajalci. Objavljene so na spletni strani www.srips-rs.si, v zavihku Izmenjevalnica. Nekateri delodajalci svojo ponudbo kadrovskih štipendij objavljajo tudi na svojih spletnih straneh, v lastnih glasilih ali različnih medijih. Morajo pa te potrebe javiti tudi javnemu skladu. O možnosti pridobitve kadrovske štipendije se je najbolje pozanimati neposredno pri delodajalcih. Tudi delodajalci, ki niso razpisali kadrovskih štipendij, se lahko na pobudo potencialnega štipendista naknadno odločijo za štipendiranje. Razpoložljive štipendije si lahko ogledate:

 • na spletni strani sklada, v zavihku IZMENJEVALNICA (https://www.srips-rs.si/sl/stipendije/izmenjevalnica), kjer najdete vse potrebne informacije;
 • spremljajte tudi objave delodajalcev;
 • na spletnih straneh Regionalnih razvojnih agencij – RRA (seznam RRA), kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih;
 • tudi delodajalci, ki niso razpisali kadrovskih štipendij, se lahko na pobudo potencialnega štipendista odločijo za štipendiranje.

Druge štipendije

Štipendije razpisujejo tudi fundacije, občine in druge organizacije. Običajno so informacije o štipendijah objavljene na spletnih straneh štipenditorja. Lahko tudi v medijih. Velikokrat pa na spletni strani Javnega sklada. Spremljajte spletno stran svoje občine, razpis za štipendije je po navadi objavljen avgusta ali na začetku septembra.

Koristne povezave:

 • Štipendije Ad futura – so namenjene spodbujanju mednarodne mobilnosti dijakov, študentov in raziskovalcev iz Slovenije v tujino in iz tujine v Slovenijo. Večina razpisov je objavljenih v decembru na spletni strani sklada: https://www.srips-rs.si/stipendije/stipendije-ad-futura. Na voljo so različne oblike štipendiranja in sofinanciranja:
  • Za študij v tujini (Štipendija se dodeli za dodiplomski ali podiplomski študij na izobraževalnih ustanovah v tujini za študijska področja, opredeljena v javnem razpisu);
  • Za tekmovanja v tujini (namenjene tistim, ki želijo pridobiti štipendijo za kritje stroškov udeležbe dijakov in študentov ter njihovih mentorjev na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja v tujini).
  • Za študijske obiske v tujini (namenjene vlagateljem, ki želijo pridobiti štipendijo za različne oblike krajših ali daljših študijskih obiskov v tujini);
 • Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu – namenjene pripadnikom avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah in potomcem slovenskih izseljencev za spodbujanje povezovanja mladih v zamejstvu in po svetu z matično domovino (https://www.srips-rs.si/sl/stipendije/stipendije-za-studij-slovencev-v-zamejstvu-in-po-svetu-v-sloveniji).
 • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije: www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/.
 • Seznam centrov za socialno delo: https://www.scsd.si/centri-za-socialno-delo/.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR