Pomembno je, da se pozanimate o možnostih štipendij, pogojih, kdaj in komu je treba poslati prijavo in kakšna dokazila priložiti, o višini posameznih štipendij. Pogoji in merila se namreč med štipendijami razlikujejo, kar je pomembno pri odločitvi, kam oddati vlogo, pa tudi kateri izobraževalni program izbrati. V nadaljevanju so tako predstavljene splošne informacije kot tudi posamezne štipendije. Informacije veljajo tudi za tiste, ki ste štipendijo že prejemali v srednji šoli.

V aprilu 2018 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju, ki se bo začel uporabljati že za šolsko/študijsko leto 2018/2019 in prinaša novosti glede sprememb izobraževalnega programa, glede dodatka za uspeh k državni štipendiji, glede vračil itd.. Glede na navedeno se bodo z novim zakonom do začetka novega šolskega leta usklajevali tudi trenutno veljavni pravilniki, tako da je mogoče, da bo prišlo še do kakšne spremembe (npr. pri izračunu povprečne ocene).

DRŽAVNA ŠTIPENDIJA

Kdo: osebe s statusom študenta, ki so:

 • državljani RS s prebivališčem v RS,
 • državljani RS s prebivališčem v RS, ki so pripadniki avtohtone italijanske ali madžarske narodne skupnosti,
 • državljani držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), če izkažejo vsaj petletno neprekinjeno prebivanje v Republiki Sloveniji neposredno pred rokom za prijavo na javni razpis, po katerem uveljavljajo štipendijo,
 • delavci migranti, ki so državljani države članice EU, če so zaposleni ali samozaposleni v Republiki Sloveniji, in njihovim vzdrževanim družinskim članom,
 • obmejni delavci, ki so državljani države članice EU in prebivajo v drugi državi članici EU, če so zaposleni ali samozaposleni v Republiki Sloveniji, in njihovim vzdrževanim družinskim članom,
 • državljani tretjih držav, ki so pridobili status rezidenta za daljši čas.

Štipendijo lahko pridobijo upravičenci, ki so pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisani v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja, za katerega uveljavljajo pravico do štipendije ali upravičenci, ki so pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje, za katerega uveljavljajo pravico do štipendije, in v Republiki Sloveniji ali tujini niso:

 • v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
 • vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu,
 • poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov.

Kje se dobi vloga: Vloga za uveljavljanje državne štipendije za študente je dostopna na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Študenti lahko vlogo oddajo sami.

Kdaj in kam oddati vlogo: vlogo je treba oddati pristojnemu Centru za socialno delo, in sicer kadar koli med letom (štipendija se začne izplačevati s prvim dnem naslednjega meseca). Če želite  prejemati štipendijo za celotno študijsko leto, vložite vlogo v mesecu septembru.

Kako podaljšati štipendijsko razmerje: če vloge za nadaljnje prejemanje ne vložite septembra, štipendijsko razmerje miruje, štipendija pa se ne izplačuje, dokler ne vložite vloge. Državna štipendija lahko miruje največ eno leto (razen če miruje zaradi cenzusa); če po tem ne izkažete izpolnjevanja pogojev za nadaljevanje štipendiranja, štipendijsko razmerje preneha.

Od septembra 2019 dalje ne bo več treba vlagati vlog za nadaljnje prejemanje državne štipendije in bodo vsi, ki že imajo državno štipendijo, prejeli avtomatični informativni izračun.

Višina štipendije: je odvisna od povprečnega mesečnega dohodka v družini. Izražena je v odstotkih glede na neto povprečno slovensko plačo (dohodkovni razred).

Dohodkovni razredPovprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plačeOsnovna višina štipendije v evrih/mesec
1.do 30 %190
2.nad 30 % do 36 %160
3.nad 36 % do 42 %130
4.nad 42 % do 53 %100
5.nad 53 % do 56 %*70

Denarne prejemke lahko uveljavljate v naslednjem zaporedju: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija. Več informacij in obrazci so na voljo na spletni strani ministrstva v razdelku Uveljavljanje pravic.

Možni dodatki osnovni štipendiji:

 • dodatek za bivanje v višini 80 evrov, če ima štipendist prijavljeno začasno prebivališče v kraju izobraževanja, ki je od kraja stalnega prebivališča oddaljen vsaj 25 km, in strošek najema znaša vsaj 65 evrov, pri čemer takemu štipendistu pripada možnost koriščenja 10 subvencioniranih vozovnic mesečno (do tega dodatka pa niste upravičeni, če prejemate subvencijo za bivanje v študentskem domu ali pri zasebniku ali imate sklenjeno pogodbo o bivanju v dijaškem domu skladno s predpisi, ki urejajo subvencioniranje dijakov in študentov, ste lastnik ali solastnik nepremičnine ali če uporabljate subvencionirano mesečno vozovnico);
 • dodatek za uspeh v višini od 17 do 40 evrov za povprečno oceno nad 8,00 in ob opravljenih vsaj 50 ECTS v preteklem študijskem letu; do tega dodatka pa niso upravičeni študenti 1. letnika, temveč je dodatek možno prejemati od 2. letnika dalje;
 • dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 50 evrov.

Združljivost različnih štipendij: državna štipendija + sofinancirana kadrovska štipendija / štipendija za deficitarne poklice / nekatere štipendije Ad Futura

ZOISOVA ŠTIPENDIJA

Kdo: Velja enako kot pri državnih štipendijah.

So namenjene nadarjenim in nadpovprečno uspešnim študentom. Štipendijo lahko pridobite tisti, ki izpolnjujete splošne pogoje v 11.–13. členu ZŠtip-1. Za dodelitev štipendije se izberejo kandidati z višjim številom točk za izjemne dosežke do porabe sredstev.

Pogoji za dodelitev: izjemni dosežek IN povprečna ocena najmanj 4,10 v zadnjem letniku/izjemni uspeh na maturi (t. i. zlata matura); ste dosegli izjemni dosežek IN hkrati izkazujete tudi ustrezen uspeh (povprečna ocena 8,5 ali pa uvrstitev med 5 % najboljših študentov).

Med izjemne dosežke štejejo zlata in srebrna priznanja ter najvišja mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih na različnih področjih, priznanja za raziskovalne naloge in druga (preverite pravilnik). Če se na javni razpis za dodelitev Zoisove štipendije prijavi več kandidatov, ki izpolnjujejo navedene pogoje, kot je razpoložljivih sredstev, so upravičeni do štipendije tisti, ki so prejeli več točk za izjemne dosežke oziroma imajo višjo povprečno oceno ali več točk pri zlati maturi.

Kje se dobi vloga: na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije (www.sklad-kadri.si).

Kdaj in kam oddati vlogo: za prvo dodelitev je treba vlogo oddati skladno z javnim razpisom, ki ga Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavi na svoji spletni strani vsako leto do konca junija. Vlogo je treba oddati do roka navedenega v razpisu – po navadi so to prvi dnevi v oktobru.

Kako podaljšati štipendijsko razmerje: za nadaljevanje štipendiranja v naslednjem študijskem letu, ko je študent napredovalv višji letnik izobraževalnega programa je treba izkazati izpolnjevanje vseh pogojev in imeti vsaj en ustrezen dosežek ali povprečno oceno vsaj 8,5 v predhodnem študijskem letu. Vsak štipendist mora sam pravočasno (do dne 31. 8.) oddati vlogo za nadaljevanje štipendiranja, če želi Zoisovo štipendijo prejemati brez prekinitve

Višina štipendije: je 140 evrov, pridobite pa lahko še dodatek za bivanje (glej zgoraj) in dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.

Združljivost različnih štipendij: Zoisova štipendija + sofinancirana kadrovska štipendija / štipendija za deficitarne poklice / nekatere štipendije Ad Futura

KADROVSKE ŠTIPENDIJE

Kadrovske štipendije podeljujejo delodajalci običajno glede na stopnjo in področje izobraževanja, kjer delodajalci potrebujejo kader. Tako lahko podjetje kot pogoj postavi npr. program strojništvo, kot merilo pa npr. podrobnejšo usmeritev znotraj strojništva ali raven izobraževanja, kjer da prednost strojnim inženirjem pred diplomiranimi inženirji strojništva ali obratno. Med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje in dosegajo merila, se delodajalec odloči po lastni presoji, upošteva lahko tudi ocene, izkušnje, osebno motivacijo in podobno.

Študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov:

Vlogo za kadrovsko štipendijo je treba oddati podjetju ali tistemu, ki za podjetje zbira prijave ali vodi izbirni postopek (npr. kadrovska agencija, regionalna razvojna agencija ali podobno). Rok oddaje, vsebina vloge in naslovnik so navedeni ob razpisu kadrovske štipendije.

Če prejmete kadrovsko štipendijo, ki jo sofinancira država, vam mora štipenditor vsako leto omogočiti enomesečno opravljanje prakse, po zaključku vašega izobraževanja pa vas mora po preteku dveh mesecev zaposliti za najmanj eno leto. Veliko študentov to gleda kot obveznost, vendar gre na trgu dela v resnici za izredno priložnost zagotovljene prve zaposlitve, saj so ravno prvi iskalci zaposlitve med bolj ogroženimi skupinami na trgu dela. Ponudba kadrovskih štipendij je tako pomemben kazalnik potreb delodajalcev in je to smiselno upoštevati tudi pri odločitvi za vpis na smer ali izobraževalni program.

NA KAJ JE TREBA BITI POZOREN

Dobro preverite, do kdaj morate vlogo oddati. Najbolje je, da vlogo pošljete priporočeno po pošti, saj imate tako potrdilo o oddaji, ali celo s povratnico, kjer boste prejeli nazaj potrdilo, da je bila pošiljka vročena. Pošiljanje z navadno pošto velikokrat vodi v zamujeno vlogo in s tem izgubo možnosti za pridobitev štipendije. Če je predpisana posebna prijavnica, pazite in uporabite pravo prijavnico. Večkrat se zgodi, da vlagatelji pošljejo vlogo s staro prijavnico ali z vlogo za državno štipendijo uveljavljajo Zoisovo štipendijo. V nekaterih primerih bo to pomenilo dodatno dopolnjevanje vlog ali daljše odločanje, pri drugih štipendijah pa bo to razlog za zavrnitev vloge. Pri izpolnjevanju prijavnice bodite pozorni in izpolnite pravilno vsa zahtevana polja, ne pozabite pa tudi na podpis. Preverite tudi zahtevana dokazila in priložite vse zahtevane priloge. Fotokopijo lahko oddate, če to dovoljuje razpis, vendar je največkrat treba oddati original ali overjeno kopijo – overitev lahko uredite na upravni enoti, ob osebni oddaji pa lahko kopijo, če imate s sabo in predložite na vpogled tudi original listine, za svoje potrebe brezplačno overi tudi tisti, kjer vlogo oddajate (sklad, center za socialno delo ipd.).

DOBIL SEM ŠTIPENDIJO, KAJ PA ZDAJ

Pri večini štipendij morate sprotno obveščati štipenditorja o spremembah, običajno v 8 dneh od nastanke spremembe.

Med take spremembe štejejo prenehanje izobraževanja, zaposlitev, samozaposlitev ali prijavo v evidenco iskalcev zaposlitve, spremembe pri izobraževanju ali druge spremembe, ki vplivajo na štipendijo ali katerega od dodatkov oziroma druge okoliščine, pa tudi čisto praktične zadeve kot so npr. sprememba računa, na katerega prejemate štipendijo. Posebej velja opozoriti tudi na to, da morate v primeru, da  nameravate spremeniti izobraževalni program, od dodeljevalca štipendije predhodno oz. v 8 dneh po spremembi obvestiti štipenditorja, ki bo izdal pisno soglasje (npr. če se prepišete).

Seveda se štipendije dodelijo z namenom nadaljevanja in zaključka izobraževanja. Tako je treba štipenditorju redno predložiti dokazila o napredovanju pri izobraževanju – npr. potrdilo o vpisu v višji letnik, izpis ocen in druga dokazila, pri Zoisovih in državnih štipendijah vsako leto tudi izpolnjeno prijavnico. Ob izpolnjevanju pogojev se štipendiranje praviloma nadaljuje do zaključka izobraževanja. Pri kadrovskih štipendijah je običajna tudi zahteva za zaposlitev pri delodajalcu po zaključenem izobraževanju.

 

 

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA O ŠTIPENDIJAH

Ali lahko prejemam štipendijo v času absolventa (dodatnega študijskega leta)? 

Državno in Zoisovo štipendijo lahko prejemate tudi v času absolventskega staža do diplome, vendar v celotni dobi izobraževanja le eno študijsko leto, , lahko tudi nekaj mesecev po prvi stopnji in razliko do 12 mesecev še po drugi stopnji, vendar le kot nadaljevanje obstoječega štipendiranja. Ne državne ne Zoisove štipendije pa ni možno na novo pridobiti v študijskem letu, v katerem je študent vpisan v absolventa. Pri drugih štipendijah je štipendiranje absolventskega staža odvisno od pogojev štipendiranja, ki jih določi štipenditor.

Kako si izračunam povprečno oceno?

Pri državnih štipendijah je povprečna ocena povprečje vseh številčno izraženih končnih ocen, razen ocene diplomskega dela, ki ste jih prejeli v obdobju od 1. oktobra do 30. septembra preteklega študijskega leta, razen ocene diplomskega dela, glede na študijsko leto, za katerega uveljavljate državno štipendijo. Če imate v preteklem študijskem letu manj kot tri številčno izražene ocene, se povprečna ocena ne izračuna. V primeru dvopredmetnih študijskih programov, se kot povprečna ocena šteje povprečna ocena iz obeh programov. Če študent uveljavlja pravico do štipendije v absolventu, se  upoštevajo ocene zaključnega letnika. Po novem bo namreč študent v 1. letniku druge stopnje lahko upravičen do dodatka za uspeh pri tem bo za to sploh relevantna povprečna ocena.

Pri Zoisovih štipendijah je povprečna ocena povprečje vseh številčno izraženih zaključenih ocen predmetov ali izpitov, določenih v skladu z izobraževalnim programom, ki ste jih dosegli v predhodnem študijskem letu glede na študijsko leto, za katerega uveljavljate pravico do štipendije.

Ocene, pridobljene v tujini, se pred izračunom pretvorijo v slovenski ocenjevalni sistem na podlagi ocenjevalne lestvice tuje izobraževalne ustanove, na kateri je študent dosegel ocene, ki jih uveljavlja.

Ali moram Zoisovo/državno štipendijo vračati, če se odločim za prepis v 1. letniku podiplomskega študija na drugo fakulteto?

V 1. letniku po prepisu na drugi fakulteti bo štipendija mirovala in je ne boste prejemali. Ponovno jo lahko prejemate po uspešno končanem 1. letniku na drugi fakulteti ob izpolnjevanju ostalih pogojev. O spremembi fakultet oz. smeri je treba nujno obvestiti štipenditorja (CSD ali Javni sklad), in sicer CSD v roku 8 dni, Javni sklad pa v roku 30 dni od spremembe.

Več informacij: www.mddsz.gov.siwww.sklad-kadri.si/si/stipendijewww.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnicawww.arrs.gov.siwww.stat.si.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR