Prijava na e-nasvete

Zdravstveno zavarovanje študentov

Urejanje zdravstvenega zavarovanja

V obvezno zdravstveno zavarovanje ste vključeni preko starša. Za urejenost zavarovanja kot družinski član po dopolnjenem 18. letu starosti (dijak, študent ali udeleženec izobraževanja za odrasle, ki se šola v Republiki Sloveniji) vam ni treba več predložiti potrdila o šolanju na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), saj ZZZS te podatke pridobiva preko neposredne povezave s centralno evidenco udeležencev izobraževanja na srednjih šolah, višjih šolah in po programih za izobraževanje odraslih ter centralno evidenco udeležencev izobraževanja na visokih šolah.

Podatke iz teh dveh evidenc ZZZS pridobi, ko otrok, ki je zavarovana kot družinski član, dopolni starost 18 let in nato ob začetku vsakega novega šolskega/študijskega leta do dopolnitve starosti 26 let. Iz teh dveh evidenc ZZZS dobiva tudi vsako spremembo glede obdobja statusa, torej tudi prenehanje statusa dijaka, študenta, udeleženca izobraževanja odraslih. Vsi, ki se šolate v tujini, pa morate za urejenost zavarovanja kot družinski član otrok, po dopolnjenem 18. letu starosti še vedno na ZZZS predložiti potrdilo o šolanju.

Zavarovalni podlagi

Če se po dopolnjeni starosti 18. let prenehate šolati, ne morete biti več zavarovani kot družinski član otrok, zato si morate urediti obvezno zdravstveno zavarovanje po drugi podlagi, in sicer tisti, za katero izpolnjujete pogoje. Podlage za zavarovanje so določene v 15. členu ZZVZZ za zavarovance in v 20. do 22. členu za njihove družinske člane. Zavarovanje po ustrezni podlagi si morate urediti tudi po dopolnjeni starosti 26 let, ne glede na to, da se morda še vedno šolate, saj je zavarovanje kot družinski član otrok možno najdlje do dopolnjene starosti 26 let.

V nadaljevanju sta navedeni dve zavarovalni podlagi, ki se najpogosteje uporabita v takšnih situacijah, to sta podlagi iz 20. in 21. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ.

20. točka:

– Po 20. točki pa so zavarovane osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje po nobeni drugi podlagi. Zavarovanje po tej podlagi si oseba uredi sama pri katerikoli območni enoti ali izpostavi ZZZS. Prispevek za zavarovanje po tej podlagi oseba plačuje sama in znaša 22,70 evrov. Osnova za plačilo prispevka je določena v višini 25 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec, prispevna stopnja pa znaša 5,96 %.

21. točka:

– Po 21. točki so zavarovane osebe, ki jim CSD prizna pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje po tej točki po 30. členu Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Pogoj za priznanje te pravice je, da je oseba oz. izpolnjujeje pogoje zanjo, pri čemer se krivdni razlogi, ki so ovira za pridobitev denarne socialne pomoči, ne upoštevajo. Pogoj je tudi, da oseba ne izpolnjuje pogojev za zavarovanje po kateri drugi podlagi, pri čemer se pogoji za zavarovanje po 20. točki ne upoštevajo. To zavarovanje se ureja pri centru za socialno delo, kjer je potrebno podati vlogo za priznanje navedene pravice (vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev), prispevek za zavarovanje pa plačuje občina stalnega prebivališča.

Za podrobnejše informacije glede urejanja obveznega zdravstvenega zavarovanja se obrnite na ZZZS.

Po zaključku šolanja oziroma med pavziranjem je priporočeno, da si uredite tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje za kritje razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne pokriva v celoti. To si lahko uredite pri zavarovalnicah, ki tovrstna zavarovanja ponujajo.

Zdravstveno zavarovanje
Prek staršev ste torej lahko zavarovani do zaključka 2. bolonjske stopnje, a najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti. Zavarovanje otrok kot samostojnih zavarovancev – če niste zavarovani kot družinski član, in sicer pod enakimi pogoji kot družinski član otrok. Obvezno zavarovanje vam v tem primeru uredi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Če ste obvezno zavarovani kot družinski član otrok ali kot otrok samostojni zavarovanec, niste zavezanec za plačilo zdravstvenega nadomestila ne glede na prejete dohodke.

Zavarovanje za študente podjetnike

Študentje, ki samostojno opravljajo pridobitno (samostojni podjetnik posameznik) ali poklicno (npr. poklicni športnik) dejavnost oziroma so družbeniki zasebnih družb ali ustanovitelji zavodov, v katerih so poslovodne osebe, so se v obvezno zdravstveno zavarovanje dolžni vključiti iz naslova opravljanja dejavnosti oziroma iz naslova status družbenik družbe oziroma ustanovitelja zavoda in poslovodne osebe. To pomeni, da ti študentje ne morejo biti vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje kot družinski člani – otroci po enem od staršev, ampak se morajo v obvezno zdravstveno zavarovanje vključiti kot “samostojni” zavarovanci in tudi plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Oseba, ki je obvezno zdravstveno zavarovana iz naslova opravljanja samostojne dejavnosti, plačuje prispevke v skupni višini 13,45 % od bruto pokojninske osnove, ki ne sme biti nižja od 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. Oseba, ki je obvezno zdravstveno zavarovana z naslova družbeništva zasebne družbe oziroma zavoda, plačuje prispevke v skupni višini 13,45 % od bruto pokojninske osnove.
 
Z vstopom v obvezno zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja dejavnosti oziroma kot družbenik zasebne družbe oziroma ustanovitelj zavoda in poslovodna oseba, niso več upravičeni do plačila zdravstvenih storitev v celoti kot to velja za študente zavarovane kot družinski člani – otroci, kar pomeni, da je študent sam zavezanec za plačilo razlike do polne vrednosti uveljavljenih zdravstvenih storitev oziroma, da se lahko za kritje razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev dopolnilno zdravstveno zavaruje pri eni od zavarovalnic, ki sklepajo prostovoljna zdravstvena zavarovanja.

Dopolnilno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je sicer prostovoljno, vendar krije razliko med celotnimi stroški zdravstvenih storitev in stroški teh storitev, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje.
 
Kot študentu, (če ste zavarovani kot družinski član-otrok) vam ni treba plačevati dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, a ta ugodnost preneha v trenutku, ko izgubite status študenta, oziroma ko dopolnite 26 let. Od tu naprej je torej treba doplačati stroške zdravljenja (zdravstvene, bolnišnične, zdraviliške in zobozdravstvene storitve, zdravila, ne nujne reševalne prevoze, medicinske pripomočke itd.). Zavarovanje je treba skleniti v roku enega meseca, po poteku statusa. V nasprotnem primeru vas brez statusa doleti trimesečna čakalna doba, kar pomeni, da morate za zdravstvene storitve doplačati kljub temu, da že plačujete premijo za dopolnilno zavarovanje, in vam to zavarovanje sicer že velja. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko sklene le oseba, ki ima veljavno obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji in je zavezanec za doplačila.

Pomembno!
Če oseba izpolnjuje pogoje za denarno socialno pomoč, pa lahko pri centru za socialno delo uveljavi pravico do plačila kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz državnega proračuna (kritje razlike, ki jo sicer krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje). Za čas trajanja te pravice osebi ni treba plačevati premije za dopolnilno zdravstveno zavarovaje.

Vir: www.zzzs.si.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ