Prijava na e-nasvete

Študent – poznaj svoje dolžnosti in pravice

 

Dolžnosti študentov

V času študija je vaša dolžnost, da obiskujete predavanja, vaje, seminarje in druge oblike izobraževalnega, raziskovalnega ali umetniškega dela; da opravljate izpite, kolokvije (delni izpiti) ter druge študijske obveznosti, predvidene s študijskim programom, s čimer si pridobivate ocene in zbirate kreditne točke po evropskem kreditnem sistemu (ECTS), ki so pogoj za napredovanje v višji letnik ter dokončanje študija; da izdelate diplomsko nalogo (nekateri dodiplomski študijski programi od študentov ne zahtevajo diplome, kar pomeni, da lahko dodiplomski študij zaključite brez diplome oziroma z zadnjim izpitom); da upoštevate statut in druge predpise svoje univerze ter da ravnate v skladu z navodili fakultete in profesorjev, varujete ugled univerze, fakultete in nenazadnje, vseh študentov.

Študijska pravila za opravljanje preverjanja znanja

Znanje študentov se preverja in ocenjuje z zaključnim preverjanjem na izpitih in s sprotnim preverjanjem znanja ves čas trajanja študijskega procesa. Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so izpiti, skupinski izpiti iz več učnih enot, kolokviji, ocenjevanje seminarskih nalog in del, testi in druge oblike preverjanja in ocenjevanja znanja, določene z učnimi načrti posameznega predmeta.

Za opravljanje izpitov imate na razpolago tri izpitna obdobja: zimsko (januar-februar), spomladansko/poletno (junij-julij) in jesensko (avgust-september) izpitno obdobje. Za vsak predmet morajo biti razpisani najmanj trije roki v študijskem letu (skupno število rokov se razlikuje od fakultete do fakultete). Opravljate jih lahko v rednih in izrednih rokih, slednji so posebej razpisani, po navadi za študente izrednega študija, lahko tudi iz drugih razlogov, navedenih v študijskih redih univerz in fakultet. Na izpit se morate prijaviti na način, kot je določeno s pravili univerze ali fakultete – koliko dni prej se morate prijaviti, preverite v pravilih svoje fakultete (nekje od 8 pa do 3 dni), odjaviti se morate največkrat najkasneje 3 dni pred rokom (prav tako odvisno od fakultete ali profesorjev, na primer na UM 2 dni in na NU 4 dni pred izpitom). Če se od izpita ne odjavite in se ga ne udeležite, se upošteva, kot da ste izpit opravljali (razen v primerih višjih sil). Na UM namesto tega dobite prepoved pristopa v naslednjem izpitnem obdobju

Vsak izpit lahko brezplačno opravljate trikrat v rednem ali izrednem roku, nadaljnji pristopi so plačljivi. Vsak izpit lahko v času študija opravljate največ štirikrat na UL, šestkrat na UM (izjema je ponavljanje letnika in ponavljanje izpita na podlagi pritožbe), na UP največ osemkrat. Na NU število opravljanja izpitov ni omejeno. Če vam tudi v zadnjem poskusu ne uspe, ne morete dokončati študija na tem študijskem programu.

Če letnik ponavljate, se število opravljanja določenega izpita šteje od začetka, pri prekinitvi študija se število šteje naprej (ne velja za UM in NU). Vse informacije o prijavah in odjavah na tekoče izpitne roke dobite na referatu vaše fakultete.

Kolokviji so pisni ali ustni oziroma pisni in ustni. Z njimi se preverja znanje iz predmetov polovice ali celotnega semestra, lahko tudi določenega zaokroženega dela predmeta, če je preverjanje potrebno zaradi uspešnega obvladovanja poznejših drugih delov istega predmeta.

Pri predmetih, pri katerih so predvideni kolokviji (delni izpiti), se študenti po navadi obvezno prijavite na prvi delni izpit, kdo izmed študentov lahko potem opravlja nadaljnji delni izpit, določi profesor, zato nadaljnje prijave z vaše strani niso več potrebne. Na nekaterih fakultetah se na kolokvije sploh ni treba prijavljati, saj se lahko ti dogovorijo kar ustno med študenti in profesorjem. Opravljena oba ali več delnih izpitov (odvisno od fakultete in dogovora) se potem štejejo kot opravljen izpit. Pravila opravljanja boste našli v učnem načrtu določenega predmeta.

Pritožba in izboljševanje izpitne ocene

V primeru, da menite, da ste bili krivično ocenjeni, imate možnost, da podate ugovor na oceno.

UL: Ocenjevalec izpita mora po objavi rezultatov omogočiti vpogled v pisni izpit v roku sedmih dni od objave rezultatov. Pritožbo lahko vložite v roku treh delovnih dni po datumu, določenem za vpogled pisnega izpita, oziroma prvi naslednji delovni dan po koncu ustnega izpita. O pritožbi odloča komisija, ki jo imenuje dekan, in zoper odločitev komisije ni pritožbe.

UM: Vložiti morate pisni ugovor z obrazložitvijo v roku 30 dni od dneva, ko je bila negativna ali pozitivna ocena objavljena. Dekan imenuje komisijo, ki preveri ustreznost ocene. Ocena komisije je dokončna.

UP: V roku 3 delovnih dni po objavi rezultata ustnega izpita oziroma vpogledu v ocenjeni pisni izdelek. O ugovoru odloči dekan članice univerze s sklepom, na podlagi predloga komisije. Zoper sklep dekana se lahko študent v osmih dneh pritoži na senat članice univerze. Odločitev senata članice univerze je dokončna.

NU: Izvajalec izpita mora po objavi rezultatov omogočiti vpogled v pisni izpit v roku petnajstih dni od objave rezultatov. Ugovor zoper ocene morate vložiti v roku štirih dni od dneva vpogleda v izpit. Dekan imenuje komisijo, ki preveri ustreznost ocene. O postopku ponovne ocene izpita komisija naredi zapisnik, ki ga podpišeta oba člana in ga posredujeta Dekanu. Dekan na podlagi izda sklep o ugovoru ocene in takrat je ocena tudi dokončna.

Če se boste odločili za izboljševanje izpitne ocene, je po navadi treba izpolniti poseben obrazec. Oceno pa lahko zvišujete na naslednjih izpitnih rokih. Od pravilnika vaše fakultete je odvisno, ali se upošteva boljša ocena.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ