Prijava na e-nasvete

Podiplomski študij na Fakulteti za varnostne vede

Vsem anketiranim se za predstavljene informacije iskreno zahvaljujemo. V uredništvu se vsako leto trudimo, da dobimo nove izjave študentov. Če to ni možno, si pridržujemo pravico do objave lanske izjave ali pridobivanja anket na terenu. Ker smo predstavili mnenja le nekaterih smeri posameznih fakultet, priporočamo, da podatke upoštevate le okvirno.

Mirče Milenkov, program II. stopnje, Varstvoslovje – modul: Kriminologija in kriminalistika, 2. letnik
»Na podiplomski študij sem se vpisal, ker me področje varstvoslovje – policijske dejavnosti zelo zanima in sem želel nadgraditi znanje. Predavanja načeloma niso obvezna, medtem ko vaje so (80 %). Opravljanje izpitov poteka preko kolokvijev in seminarjev, pojavi se kakšen klasičen izpit, vendar so ti manj pogosti. Študentje veliko več znanja odnesemo od seminarjev, saj si teme do določene mere izberemo in se osredotočamo na to, kar nas zanima. Pri predmetih, ki jih opravljamo preko seminarjev, je potrebno literaturo poiskati v elektronskih bazah in v knjižnicah. Najkoristnejši so mi pravni in kriminalistični predmeti, saj pri le teh obravnavamo veliko praktičnih primerov in podrobneje spoznavamo pravni sistem, različne tehnike preiskovanja kaznivih dejanj in iskanja dokazov, ter se podrobneje seznanjamo s forenzično obdelavo materialnih dokazov. So pa med najtežjimi, pridobivamo sprecifična znanja in je potrebno vložiti več truda, za dobro oceno. Odnos med profesorji in študenti je sproščen, a profesionalen in spoštljiv. Med pozitivnimi stvarmi, bi izpostavil: druženje s predavatelji in kolegi na konferenci Dnevi varstvoslovja; hiter in korekten odziv vodstva fakultete ob prijavi neprimernega vedenja študentov in pozitiven odziv predavateljice na kritike podane s strani študentov glede načina izvedbe predavanja, saj se je način izvedbe hitro spremenil na bolje. Negativnih stvari nisem doživel, saj je študentski svet aktiven pri reševanju morebitnih težav.«

Iza Kokoravec, Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana, program: Varstvoslovje
»Študij je sestavljen iz predavanj in vaj. Vsak profesor ima svoj način dela in ocenjevanja, zato nekateri ponujajo možnost kolokvijev ali pred-rokov. Večji poudarek je na praktičnih vajah, profesorji izvajajo obiske raznih institucij ali ponujajo možnost udeležitve ekskurzij. Pričakuje se tudi sodelovanje na različnih dogodkih s področja varstvoslovja, informatike, ipd. Večji poudarek na tej stopnji je na samostojnem delu in izdelavi raziskovalnih nalog ter ostalih prispevkov. Študiram iz knjig in zapiskov, seveda je vse odvisno od kvalitete zapiskov, ter če te zaobjemajo celotno snov, ki jo je potrebno poznati. Nekateri profesorji priskrbijo dostop do svojih prosojnic ali imajo narejene skripte oz. učbenike za svoja predavanja in so te dostopni ali v naši fotokopirnici ali preko spleta. Na podiplomskem študiju imajo profesorji večjo možnost študente bolj osebno spoznati in nato komunicirati z nami na bolj osebni ravni. To pomeni, da spodbujajo debate, izmenjavanje mnenj, odgovarjajo na študentova vprašanja, poznajo imena študentov in so vedno odprti tudi v času izven svojih predavanj za pomoč študentom. Sama se na fakulteti vključujem tudi v smislu tutorstva študentom in pomoči profesorjem, kar mi je fakulteta lepo omogočila. Zaradi tega sem se še bolj uspela spoznati tako s profesorji kot drugimi strokovnimi delavci na fakulteti, kar štejem kot zelo pozitivno in dobro izkušnjo. Zaradi tega, se nato tudi pogosto obrnejo name po pomoč in jim z veseljem ustrežem. Pozitivne so bile definitivno vse ekskurzije, ki so jih profesorji uspeli organizirati v okviru svojih predmetov.«

Marisa Kopše, program: Varstvoslovje 
»Na začetku semestra imamo predavanja, nato pa sledijo vaje z obvezno prisotnostjo, kjer pridobljeno teoretično znanje prenesemo v prakso. Pri večini predmetov kot del obveznosti izdelamo seminarske naloge ali spišemo članke. Obveznosti opravimo na rednih izpitnih rokih, pri nekaterih predmetih pa imamo možnost opraviti obveznosti tudi s kolokviji. Na podiplomski stopnji je precej več samostojnega dela, treba je pokazati tudi več aktivnega sodelovanja, velik poudarek pa je na spremljanju aktualnih dogodkov in na razvijanju kritičnega mišljenja študentov. Sama za študijske obveznosti preštudiram osnovno literaturo, na podlagi katere si naredim zapiske, ki jih kombiniram z izpiski s predavanj, pomagam si tudi s spletom. Učno literaturo študenti v veliki meri pridobimo v spletni učilnici. Večino učnega gradiva je mogoče dobiti tudi v knjižnici na naši fakulteti in v fotokopirnici. Koristni se mi zdijo predvsem predmeti povezani s pravom (npr. Kazensko pravo, Pravna ureditev javne uprave), informatiko in kriminalistiko. Med najtežje spadajo pravni predmeti in statistika, kjer je potrebno sprotno učenje. Prednost manjših fakultet, kakor je naša, je predvsem v tem, da so odnosi med profesorji in študenti osebni, vendar vseeno profesionalni.«

Sara Kandolf, program: Varstvoslovje
»Za podiplomski študij sem se odločila predvsem zaradi želje po dopolnjevanju znanja ter nadvse zanimivega in pestrega predmetnika. Predmeti se izvajajo tako v obliki predavanj in vaj kot tudi v obliki seminarjev. Predavanja načeloma niso obvezna, seminarji in vaje so. Predmet se načeloma zaključi z oddajo zahtevane seminarske naloge in opravljenim izpitom ali kolokvijem. Določeno gradivo nam posredujejo profesorji z objavo v spletni učilnici. Zelo dobro je imeti zapiske s predavanj, ki dopolnjujejo prebiranje knjig in člankov. Skoraj vse zahtevane knjige so dostopne v knjižnici, dodatne članke pa si poiščemo na spletu. Najbolj koristni predmeti so s področja preiskovanja kriminalitete in upravljanja varnostnih organizacij. Pozitivne lastnosti so “majhnost” fakultete, medsebojno poznavanje in dobro vzpostavljena delovna klima. S profesorji zelo dobro sodelujemo, si izmenjujemo mnenja in stališča o obravnavanih tematikah in se na ta način medsebojno dopolnjujejmo.«

Jan Šuen, program: Varstvoslovje
»Zaradi pridobitve 7. stopnje izobrazbe in osebne želje po nadaljnjem spoznavanju področja varnosti, sem se vpisal na ta program. Glede na splošno situacijo v družbi, se mi zdi bolje, da izkoristim omogočeno izbiro nadaljevanja študija. Predavanj, seminarjev in vaj imamo sicer manj kot na dodiplomskem študiju, vendar imamo več samostojnih nalog, seminarjev, komentarjev na aktualne dogodke in na splošno moramo pokazati več znanja in volje. Večino študijskega gradiva dobim preko spletne učilnice, pregledam splet in poiščem dodatne članke. Knjige sem kupil bolj zase, če me je katera tema bolj zanimala. Več pozornosti zahtevajo predmeti, ki ponujajo nek izziv za študij, ti imajo dobro teoretsko osnovo in se navezujejo na aktualne dogodke. Najbolj so zanimivi predmeti s področjem varnosti, varnostnih organov in obveščevalne dejavnosti ter pravni predmeti. V primerjavi z dodiplomskim študijem, je veliko lažje odprto komunicirati med predavanji. Vsak se potrudi, da predstavi predavano področje in nam ponudi možnost, da sami povemo svoje razmišljanje, ustno ali pisno. Predvsem se ustvari dobra dinamika med profesorjem in študenti ter s tem vsak dobi maksimalno.«

Anže Zaletel, program: Varstvoslovje
»Na začetku semestra imamo predavanja, na katerih pridobimo teoretično osnovo, nato pa sledijo obvezne vaje, na katerih teorijo prenesemo v bolj praktične primere. Pri vseh predmetih izdelamo članek oz. seminar, ki ga tekom predavanj, vaj ali seminarjev tudi predstavimo. Izpite lahko pri nekaterih predmetih opravljamo s kolokviji ali na izpitih v rednih rokih. Pri nekaterih predmetih je dovolj osnovna literatura, pri drugih je več knjig in člankov. Če zaupate osebi, ki dela izpiske, je tako učenje tudi primerno. Ni pa se dobro učiti iz starejših izpiskov, ker se predavanja/literatura letno spreminja. Najbolj koristni predmeti so s področja Informacijske varnosti in Zasebnega varovanja, ker so to področja, na katerih se da še veliko doseči. Prav tako je koristen Management, kjer se naučimo delovanja organizacij in timskega dela. Odnos med profesorji in študenti je odličen. Gre za manjšo fakulteto, zato so odnosi bolj človeški, večina profesorjev razume vsakodnevne stiske študentov, zaradi tega obstaja velika fleksibilnost pri določanju datumov kolokvijev in izdelavi seminarskih nalog.«

Rok Rus
»Za podiplomski študij sem se odločil zaradi zanimivega programa in želje po nadgradnji znanja, ki sem ga pridobil na dodiplomskem študiju. V sklopu posameznih predmetov se izvajajo predavanja, vaje, izpiti, kolokviji itd. Nekoliko več je bilo poudarka na seminarjih in različnih raziskovalnih nalogah. Študiram iz knjig in zapiskov. Najbolj koristni predmeti se mi zdijo tisti, pri katerih se naučimo tisto, kar bomo lahko kasneje, ko bomo zaposleni uporabili v praksi. Meni osebno se zdijo koristni naslednji predmeti: metodologija družboslovnega raziskovanja in multivariatne statistične metode, kriminaliteta belih ovratnikov,  kriminalistika in forenzične znanosti ter kriminologija, med težje predmete pa bi uvrstil pravne predmete. Med pozitivnimi stvarmi študija bi omenil odlično atmosfero med profesorji in študenti, možnost sodelovanja v različnih raziskavah in konferencah ter prijazen odnos med študenti in nepedagoškim osebjem.«

Aleksandra Gradišnik, program: Varstvoslovje
»Ker sem želela do zdaj osvojeno znanje še dodatno poglobiti in odkriti višje dimenzije kritičnega razmišljanja na področju varstvoslovja, sem študij nadaljevala na 2. stopnji. Med pozitivne stvari, ki sem jih doživela na fakulteti, bi uvrstila naslednje: majhnost fakultete, ki daje prednost pri poznavanju, dogovarjanju in usklajevanju zadev, možnost aktivnega sodelovanja pri številnih projektih, strokovne ekskurzije in obiski institucij, kjer se teorija prezrcali v prakso itd. Prevladuje študij v obliki predavanj, ponekod pa se izvajajo tudi vaje. Učim se s pomočjo zapiskov, knjig in posredovanega gradiva s strani profesorjev. Najbolj koristni se mi zdijo vsi pravni predmeti, saj nam znanje teh v današnjem svetu nedvomno koristi. Odnos med študenti in profesorji temelji na akademskem nivoju, kar pomeni, da je profesionalen, korekten in prijateljsko naravnan.«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ