Prijava na e-nasvete

Podiplomski študij na Fakulteti za energetiko Krško

Vsem anketiranim se za predstavljene informacije iskreno zahvaljujemo. V uredništvu se vsako leto trudimo, da dobimo nove izjave študentov. Če to ni možno, si pridržujemo pravico do objave lanske izjave ali pridobivanja anket na terenu. Ker smo predstavili mnenja le nekaterih smeri posameznih fakultet, priporočamo, da podatke upoštevate le okvirno.

Jan Kuhar, program II. stopnje, Energetika, 1. letnik
»Želel sem nadgraditi svoje znanje. Kot izredni študent me je prepričalo to, da študij poteka v popoldanskem času med tednom. Fakulteto je končalo kar nekaj prijateljev, kateri so mi odločitev za vpis le še olajšali, saj so o celotnem programu govorili le najboljše. Predavanja, vaje, izpiti/kolokviji in seminarji potekajo med 16. in 20. uro v Krškem. Predavanja na sedežu fakultete, vaje in seminarji pa v moderno opremljenem laboratoriju v Vrbini. Največ gradiva dobimo v spletni učilnici. Pomagam si z zapiski, ki jih pripravim sam na predavanjih in vajah. Za temeljitejšo razlago uporabim knjige iz knjižnice. Profesorji so prilagodljivi, razumljivi, vedno pripravljeni sodelovati in pomagati. Z vsakim se lahko dogovoriš glede sprotnih preverjanj znanja, zagovora vaj in seminarjev. Dogovori glede vaj, predavanj in izpitov so me pozitivno presenetili. Vsa literatura, ki jo imamo študentje na razpolago, je pripravljena na zelo strokovnem nivoju. V pripravo poročil in vaj je potrebno vložiti kar nekaj ur dela, da jih ustrezno pripraviš in predstaviš. Za izredne študente je lahko urnik natrpan, saj imamo včasih 4 dni zapored predavanja, vaje oz. seminarje, kar je za polno zaposlenega študenta lahko obremenjujoče.«

Uroš Krošelj, Fakulteta za energetiko, program: Energetika

»Za podiplomski študij sem se odločil, da izpopolnim znanje, ki sem ga pridobil na dodiplomskem in pridobim nova znanja, tako na študijskem področju, kot tudi izven (študentski svet, sodelovanje na projektih). Našteto mi bo koristilo ob vstopu v delovno okolje, po končanem študiju. Moje učno gradivo predstavljajo večinoma zapiski s predavanj in vaj. Če je pri katerem predmetu potrebno, poiščem dodatno literaturo na spletu, ali si izposodim knjige, ki so jih predlagali profesorji. Kot najtežja predmeta bi izpostavil Jedrske in sevalne naprave (JES) in Metode razvojno raziskovalnega dela (MRD). JES je predmet, ki zahteva dobro predznanje vseh področij energetike in sprotno delo pri vajah, da lahko študent osvoji znanje, ki ga zahteva profesor za pozitivno oceno. MRD je predmet, ki ima največ predvidenih učnih ur (veliko predavanj, vaj in samostojnega dela), zato mora študent vložiti precej časa in truda, da opravi vse obveznosti. Hkrati sta oba predmeta ravno zaradi tega zanimiva, saj študent na koncu odnese veliko mero znanja. Zaradi manjšega števila študentov v posameznem letniku se razvije dokaj osebni odnos med študenti in profesorji. Vzdušje je po navadi ravno zato dobro, predavanja so bolj zanimiva, učenje pa je posledično lažje. Med pozitivnimi stranmi fakultete bi omenil sodelovanje na različnih projektih, ki je potekalo v obliki študentskega dela. Kot član študentskega sveta fakultete in UM sem pridobil tudi znanja iz drugih področij (organizacijske in vodstvene sposobnosti) ter sem postal tudi bolj iznajdljiv in komunikativen. Zaradi dislociranosti fakultete od UM je manj zabavnega študentskega življenja. Po mojem mnenju je tudi preveč seminarskih nalog in veliko spreminjanja urnika (prestavljanje predavanj, vaj).«

Boštjan Krošelj, Fakulteta za energetiko, Krško, Smer: Energetika
»Za podiplomski študij sem se odločil, ker sem znanje, ki sem ga dobil na prvi stopnji želel nadgraditi. Prav tako sem študij želel nadaljevati zaradi večjih možnosti zaposlitve. Zahteve po znanju potencialnih delodajalcev, so čedalje večje in zaradi tega sem si želel povečati svoje možnosti za zaposlitev. Študij je sestavljen iz vaj in predavanj. Obisk vaj je obvezen, predavanj pa ne. Vseeno je obisk predavanj priporočljiv, saj bistveno pripomore k uspešno opravljenem izpitu. Pri večini predmetov je obveznosti mogoče opraviti že pred izpitnimi roki, s kolokviji. Študiram večinoma iz zapiskov predavanj in literature, ki jo priporočijo profesorji. Veliko literature je dostopne tudi na spletu. Še vedno obiščem tudi knjižnice, kjer se z malo truda po navadi najde vse kar potrebuješ. Po navadi so najbolj koristni tisti predmeti, ki zahtevajo največ dela in učenja. Pri takšnih predmetih je pomembno, da teorijo, ki jo spoznamo na predavanjih, na vajah prenesemo v prakso in tako lažje razjasnimo probleme. Pozitivna stran fakultete so študijski pogoji pod katerimi imam v mislih predvsem moderen laboratorij, ki omogoča uspešno izvajanje vaj pri predmetih. Fakulteta je ena izmed manjših fakultet Univerze v Mariboru. To dopušča nekoliko lažji osebni pristop do profesorjev, ki so v večini dostopni in pripravljeni pomagati. Še vedno je na koncu študent tisti, ki mora pokazati znanje. Je pa res, da je lažje v kolikor je odnos med profesorji in študenti pozitiven, kar na naši fakulteti vsekakor je.«

Alen Krošelj, program: Energetika
»Predavanja potekajo v dopoldanskem in popoldanskem terminu. Izvajajo se avditorne in laboratorijske vaje. Namenjene so, da snov, ki jo obdelamo na predavanjih, razumemo s praktičnega vidika. Seminarske naloge so del skoraj vsakega predmeta. Predmet lahko opravimo z izpitom, kjer se piše vsa zajeta snov (računski del + teoretični del), lahko pa predmet opravimo s kolokviji. Ti se po navadi pišejo po določenem delu odpredavane snovi ali takoj po celotno odpredavani snovi. Za snov, ki je bila na predavanjih, sem si naredil svoje zapiske, velikokrat pa smo dobili izvlečke zapiskov od predavateljev. Literaturo smo pridobili tudi od starejših generacij. Učno gradivo si večinoma izposodimo v knjižnici fakultete. Najbolj koristnih predmeti so matematika, mehanika, fizika in elektrotehnika, ker so osnova za razumevanje ter spoznavanje študija. Na podiplomskem študiju je bil najtežji predmet Jedrske in sevalne naprave. Atmosfera med študenti in profesorji je izjemna. Pozna se, da smo “manjša” fakulteta, ki ima mlajši kader profesorjev in se študentom popolnoma posvetijo.«

Melita Nečemer, program: Energetika
»Predavanja in avditorne vaje niso obvezne, izjema so računalniške in laboratorijske vaje. Določeni predmeti zahtevajo več časa za študij, nekateri manj, vse je odvisno od študenta, če obiskuje predavanja/vaje ali ne. Gradivo za študij so lastni zapiski predavanj, ki  zadostujejo za pozitivno opravljen izpit. Priporočljiva je tudi dodatna literatura, ki pa ni obvezna. Skripte pri posameznih predmetih nam posredujejo profesorji, dobi pa se jih tudi od študentov predhodnih generacij. Vso dodatno literaturo se dobi v knjižnici fakultete oz. s pomočjo medknjižnične izposoje, ki je v sklopu Univerze v Mariboru brezplačna. Za najtežji predmet velja Jedrske in sevalne naprave zaradi obsega in razumevanja snovi. Odnosi med profesorji/asistenti in študenti so korektni. Vedno so na razpolago in svetujejo oz. pomagajo, tudi če ne gre za tematiko, ki jo predavajo. Čuti se pozitivna atmosfera med profesorji in študenti na predavanjih in vajah, zaradi katere jih študenti radi obiskujemo.«

Marko Mlakar, program: Energetika
»Energetika je širok pojem, zato je težko dajati prednost določenim predmetom, če pa že izberem, pa so to Hidroenergetika, Termoenergetika, Alternativna energetika, Splošna energetika in Jedrska energetika, ki je tudi najtežja. Študent lahko s sprotnim delom opravi izpit s kolokviji in si tako prihrani veliko neprespanih noči med izpitnim obdobjem. Če izpita ne opravi s kolokviji, ima na razpolago še pet dodatnih izpitnih rokov v študijskem letu. Večina literature pripravijo profesorji in asistenti v elektronski obliki, tako da nam ni treba kupovati knjig. Študenti si lahko na predavanjih in vajah naredijo zelo dobre zapiske. Pri vsakem predmetu profesorji priporočijo tudi literaturo, ki je dostopna v knjižnicah. Pri laboratorijskih vajah se študenti soočamo z izzivi, ki nam dajejo znanje tudi v praktičnih pogledih in ne samo v teoriji. Omogočena je uporaba različnih licenčnih programov za študij (Dreamspark, Office 365, SolidWorks). Ker smo relativno majhna fakulteta, je velika prednost na odnosu študent-profesor. Tudi dostopnost profesorjev je na visoki ravni in se lahko študent dogovori za srečanje s profesorjem brez težav.«

Igor Spaseski, program: Energetika
»Za podiplomski študij sem se odločil zaradi želje po pridobivanju novih informacij in dodatnem znanju. Vsa predavanja in vaje so potekala v prostorih fakultete v dopoldanskem in popoldanskem času. Skoraj pri vsakem predmetu je bilo treba narediti seminarsko nalogo, kar zahteva veliko truda in časa. Večina predmetov sem lahko opravil sproti s kolokviji, nekatere pa na rednem izpitnem roku, ki so mu sledili ustni zagovori. Študiral sem iz svojih zapiskov s predavanj ali računalniških vaj. Večino literature sem pridobil od profesorjev v obliki predstavitev ter raznih skript, nekaj tudi na spletu. Najbolj koristni so predmeti z laboratorijskimi in/ali računalniškimi vajami. Odnos med profesorji in študenti je korekten in prijateljski, profesorji se trudijo posredovati znanje, ki ga potrebujemo in hkrati ustreza našim študijskim potrebam. Pozitivne stvari, ki sem jih doživel tekom študija so bile spoznanje in druženje z novimi ljudmi, izredna prijaznost zaposlenih na fakulteti ter seveda strokovna rast.«

Gregor Srpčič, program: Energetika
»Glede na današnje čase, ko je službo malo težje dobiti takoj, sem se odločil, da s podiplomskim študijem nadaljujem kar takoj po diplomi. Izbira ni bila težka, saj je energetika področje, ki me zanima. Menim, da so bili vsi predmeti na fakulteti koristni, vsak zase pa ve, kateri so mu bolj pri srcu in kateri malo manj. Malo težji predmeti so bili predvsem tisti, kjer ni bilo dovolj učenje na pamet, ampak razumevanje, npr. predmeti o jedrskih energetskih sistemih. Predmeti so bili sestavljeni iz predavanj in vaj. Pri vajah smo pisali  poročilo in ga zagovarjali. Pri nekaterih predmetih je obstajala možnost opravljanja s kolokviji, običajno pa je pisnemu izpitu sledil še ustni del. Učil sem se večinoma iz zapiskov in literature, ki so jo pripravili profesorji. Všeč mi je bilo, da so bili vsi profesorji prijazni in vedno pripravljeni na debato oziroma pomoč študentom.«

Borut Lipičar, program: Energetika
»Za podiplomski študij Energetike sem se odločil, ker bi rad poglobil svoje znanje na širšem področju energetike in se naučil praktičnih stvari. Potek študija na naši fakulteti poteka od predmeta do predmeta različno. Predvsem se izvajajo predavanja, vaje ali seminar in na koncu predmeta sledi izpit. Pri določenih predmetih pa se izvajajo samo seminarji. Študiram pretežno iz zapiskov in literature, katero nam posredujejo profesorji. Koristni so seveda vsi predmeti, najbolj pa ti pridejo prav tisti katere potrebuješ pri vsakdanjem delu. Težkih predmetov po mojem mnenju ni, saj če se odločiš za študij, ki te veseli in v uživaš v tej stroki, ni težav.«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ