Prijava na e-nasvete

Podiplomski študij na Evropski pravni fakulteti Nove univerze

Vsem anketiranim se za predstavljene informacije iskreno zahvaljujemo. V uredništvu se vsako leto trudimo, da dobimo nove izjave študentov. Če to ni možno, si pridržujemo pravico do objave lanske izjave ali pridobivanja anket na terenu. Ker smo predstavili mnenja le nekaterih smeri posameznih fakultet, priporočamo, da podatke upoštevate le okvirno.

Sebastjan Svete, program: Pravo, 1. letnik
»Če želiš v življenju dati vse od sebe, je podiplomski študij logični korak na poti študija prava in za nadaljnjo poklicno pot formalni pogoj. Ker so me predavatelji in strokovno osebje na dodiplomskem študiju prepričali s strokovnostjo, pedagoško izvirnostjo, pronicljivostjo misli in spoštljivim odnosom do študentov, študij nadaljujem. Študijski proces je sestavljen iz predavanj in vaj, ki vključujejo aktualna pravna in družbena vprašanja. Od
študentov se ne pričakuje zgolj znanje obravnavane snovi in z njo povezane domače in tuje sodne prakse, temveč se spodbuja oblikovanje in argumentiranje lastnih stališč, mnenj, prepričanj. Svoje poglede in poglobljen študij aktualnih pravnih vprašanj oblikujemo v seminarskih nalogah in drugih oblikah prispevkov. Te pogosto drug drugemu predstavimo, predavatelji podajo strokoven komentar in o njih izmenjamo stališča. Preverjanja znanja
potekajo pisno, ustno ali kot »take home« izpit. Na Novi univerzi potekajo številni akademski forumi, okrogle mize, predstavitve novih publikacij, predavanja tujih in domačih predavateljev, ekskurzije in jesenske in poletne šole. Študiram iz knjig, zakonov, odločb sodišč, strokovnih člankov, lastnih zapiskov, ki jih dopolnjujem z zapiski kolegov ter iz skript. Običajno že med predavanji posežem po knjigi ali učbeniku. Večina literature je dostopne v knjižnici, precej je najdem tudi v domači knjižnici. Razne skripte in zapiske si študentje delimo preko socialnih omrežji. S področjem zanimanja je povezan tudi odnos do učnih predmetov. Pomembno se mi zdi obvladanje temeljnih vsebin (Teorija in filozofija prava, Ustavno in mednarodno kazensko pravo, Demokratična in pravna država, Evropsko civilno pravo), saj je to osnova vseh nadaljnjih študij. Vedno kadar naletim na vprašanja, ki
jih ne razumem, se lahko obrnem na predavatelje. Ti so do študentov profesionalni, odnos med nami je pošten in korekten. Izpostaviti velja, da so profesorji ob vpogledu v izpit pripravljeni študentu (vsaj na kratko) razložiti, kje ga je polomil, odprti so tudi za študentova pojasnila in spremembo ocene, če je strokovno utemeljena.«

Tadej Petejan, program: Pravo
»Študij poteka v prostorih fakultete v Novi Gorici in v Ljubljani, vsak študent pa se lahko s fakulteto v začetku študijskega leta individualno dogovori, na kateri lokaciji bi želel obiskovati predavanja. V povprečju prevladujejo pisni izpiti, občasno so tudi ustni izpiti oziroma kombinacija ustnega in pisnega izpita ali kombinacija več pisnih izdelkov (npr. raziskovalne in esejske naloge). Večinoma študiram iz zapiskov in knjig. Knjige in učno literaturo v začetku leta razpiše nosilec predmeta in jih objavi na spletnih straneh za študente; študenti lahko literaturo kupimo v začetku leta po akcijskih cenah ali si jo izposodimo v knjižnicah. Majhnost fakultete je njena prednost, saj je delo s profesorji v manjših skupinah intenzivnejše, individualen pristop do profesorja pa seveda izboljšuje atmosfero na fakulteti. Želel bi izpostaviti dostopnost profesorjev in pomoč, ki jo nudijo študentom – glede študijskih vsebin, dodatnih izobraževanj, izmenjav v tujini …  Pozitiven je tudi pristop fakultete in profesorjev do spodbujanja in mentoriranja študentov pri pripravi na številna pravna tekmovanja v Sloveniji in tujini.«

Maša Avbelj, program: Pravo
»Zadovoljna sem bila z dodiplomskim študijem na Evropski pravni fakulteti, ob tem sem si želela pridobiti enovito raven pravnega znanja, zato je bila odločitev za podiplomski študij na omenjeni fakulteti povsem enostavna in smiselna. Izobraževanje poteka v obliki predavanj domačih in tujih pravnih strokovnjakov, ki študente spodbujajo k lastnemu (kritičnemu) mišljenju. Pozitivna lastnost fakultete so tudi dodatna izobraževanja in predavanja tujih pravnih strokovnjakov izven obveznih vsebin predmetov. Znanje, ki so ga študentje osvojili se preverja s pisnimi izpiti. Medtem ko bi sama tudi pričakovala več praktičnih vaj. Študiram iz lastnih zapiskov s predavanj, knjig in zakonodaje. Knjige in zakonodajo si izposodim v knjižnicah. Podiplomski študij je nadgradnja in dopolnitev osvojenega znanja s dodiplomskega študija, zato je vsak izmed predmetov koristen in nepogrešljiv. Težko podam generičen odgovor, kateri izmed predmetov je najtežji, saj je le-to odvisno od zanimanja vsakega posameznika. Evropska pravna fakulteta strmi k osebnemu pristopu, kjer študent ni zgolj številka. Ta pristop je še toliko bolj izrazit na podiplomskem študiju, ker je število vpisanih študentov manjše od tistega na dodiplomskem nivoju. Profesorji so študentom vedno na voljo in pripravljeni na sodelovanje.«

Vasilij Prašnikar, smer: Pravo 
»Medtem ko je učenje na dodiplomski bolj osredotočeno na materialno in procesno pravo pravnega reda RS, je bil študij na drugi stopnji precej zanimiv ravno zaradi tega, ker smo se stvari učili še bolj na abstraktni in mednarodni ravni. Študij sem opravljal z obiskovanjem vseh predavanj in v nadaljevanju z branjem lastnih zapiskov. Delno sem imel pomoč tudi z uporabo e-študija (to so videovsebine preteklih predavanj). Kot najbolj koristne predmete bi izpostavil npr. Demokratična in pravna država ter Ustavnopravni sistem EU. Pri prvem temeljito spoznamo nekaj zanimivosti na ravni domačega pravnega reda, pri drugem pa na ravni EU. Osebno sta se mi zdela Filozofija in teorija prava ter Primerjalno pravo in veliki pravni sistemi težja predmeta. Pri odnosu med profesorji in študenti imamo primere, ko študenti aktivno sodelujejo pri predmetu s podajanjem svojih mnenj v zvezi s konkretnimi primeri in vprašanji, ter so tudi predmeti, ko stvar bolj kot ne poteka s prepisovanjem prosojnic. Tu je treba reči, da takrat bolj kot ne lahko včasih vlada kar »dolgočasna« tišina. Pri opravljanju predmetov všeč, da smo jih po večini opravljali pisno in ne kombinirano. Prav tako mi je bilo všeč, da je imela fakulteta na voljo veliko rokov za opravljanje izpitov ter to, da je imela veliko posluha za prošnje študentov. V zadnjem času opažam tudi, da se je fakulteta nekako organizirala, našla svoje prostore in ustalila. To je najbrž tisto edino kar ji je še manjkalo. Rad bi še dodal, da naj vsak bodoči študent ne misli, da z vpisom na to fakulteto ne bo prišel nikamor. Sam sem v času podiplomskega študija ustanovil društvo, preko katerega sem začel s projektom Brezplačne pravne pomoči. Nedolgo za tem je mojo angažiranost po takšnem udejstvovanju opazila tudi odvetniška pisarna iz Mengša in me takoj naslednji dan zaposlila v svoji pisarni.«

Ines Kosovel

Ines Kosovel, program: Pravo in management nepremičnin, 
»Predavanj, ki so potekala v popoldanskem času, sem se redno udeleževala. Priporočam tudi udeležbo na vajah, saj so pri pisnih izpitih naloge sestavljene tudi iz nalog, ki smo jih obravnavali na vajah. Skoraj pri večini predmetov smo imeli tudi seminarske naloge. Če si že na začetku študija izbereš temo magistrske naloge, lahko vsebino določenih seminarskih nalog uporabiš pri njenem kasnejšem pisanju. Učila sem se iz svojih zapiskov in priporočene literature s strani profesorjev. Pri izbirnem predmetu Dedno pravo sem izbrala tudi e- študij in si predavanja prilagodila glede na svoj čas. Knjige sem kupila v šolski knjižnici. Med težje predmete bi lahko uvrstili Evidentiranje in upravljanje nepremičnin z osnovami prava zemljiške knjige, Stvarno pravo, Obligacijsko pravo … Pozitivni so bili odnosi med profesorji in študenti, vedno korektni in strokovni. Profesorji so bili vedno na razpolago za dodatna vprašanja in razlage, saj skupine, ki so obiskovale predavanja, niso bile številčno prevelike.«

Žiga Luknar, program: Pravo
»Kot diplomant sociologije in interdisciplinarnega družboslovja sem se za pravo odločil zaradi predmetnika, ki obsega poleg klasičnih vsebin, tudi v mednarodno pravno okolje usmerjene kvalitetne vsebine, ki povezujejo pravo, ekonomijo, filozofijo in sociologijo v holistično celoto. Predavanja in vaje se izvajajo večinoma v popoldanskem času, kar ustreza zaposlenim. Prednost fakultete je tudi to, da je relativno majhna, profesorji se bolj posvetijo študentom. Menim, da zaradi dvosmerne komunikacije, študenti odnesejo od predavanj veliko več, saj imajo možnost že tekom predavanj preliti teorijo v prakso skozi problemsko orientirane primere. Študenti opravijo del obveznosti že tekom predavanj in vaj, nekatere predmete v celoti s klasičnim pisnim ali ustnim izpitom. Študenti tekom študija opravljajo svoje obveznosti tudi s seminarskimi nalogami in take-home izpiti. Fakulteta ima vzpostavljen VIS sistem, v katerem so na voljo gradiva, prosojnice profesorjev, relevantni članki in drugo. Fakulteta ima svojo knjižnico in lastno založniško dejavnost. Vsekakor bi kot koristne predmete izpostavil mednarodno orientirane, kot sta Evropsko civilno pravo ter Ustavno in mednarodno kazensko pravo, vendar je pri tem treba dodati, da so koristni prav vsi predmeti in se vsi med seboj komplementarno povezujejo in dopolnjujejo. Odnos profesorjev do študentov in obratno je korekten ter akademski sferi primeren, saj te profesorji vidijo kot osebo, investicijo v prihodnost družbe.«

Jure Švigelj, program: Pravo
»Vpisal sem se, da bi nadgradil in razširil spekter znanja z dodiplomskega programa in ker opravljena 2. stopnja predstavlja pogoj za pristop k pravniškemu državnemu izpitu. Študij je sestavljen iz predavanj, ki jim sledi klasičen pisni izpit. Realnim primerom iz prakse se daje največji poudarek na predavanjih. Primarno študijsko literaturo predstavljajo predpisani učbeniki, relevantna zakonodaja ter zapiski s predavanj. Od študentov se pričakuje širina, zato redno spremljamo področja preko aktualnih strokovnih in znanstvenih člankov iz domače ali tuje literature. Največjo »splošno« širino verjetno ponuja predmet Demokratična in pravna država. Veliko dodano vrednost predstavlja predmet Ustavno in mednarodno pravo človekovih pravic, medtem ko doprinos znanja na klasičnih področjih, kot sta civilistika in kazensko pravo, predstavljata predvsem predmeta Evropsko civilno pravo ter Ustavno in mednarodno kazensko pravo. Težje je opraviti izpit, pri katerem ni dovolj le poznavanje teorije, temveč je treba razviti pravno logiko in biti sposoben pravne argumentacije (Filozofija in teorija prava). Evropska pravna fakulteta je manjša in profesorji poznajo večino študentov, so dostopni in pripravljeni pomagati.«

Nina Bavčar, program: Pravo
»Za nadaljevanje na podiplomskem študiju sem se odločila zaradi želje po nadgradnji znanja iz dodiplomskega študija. Velika prednost naše fakultete je, da je majhna. To nam omogoča boljši stik s profesorji pa tudi boljšo povezavo in druženje med samimi študenti. Pozitivne izkušnje imam tudi z osebjem na fakulteti, sploh v referatu. Za študijski proces so pomembna predavanja, saj ti dajo izhodiščno točko za nadaljnji študij, od vsakega posameznika pa je odvisno, koliko se bo sam poglobil v predmet. Izpiti so v večini pisni, razen pri posameznih izbirnih predmetih, kjer lahko opraviš izpit s seminarsko nalogo. Pri študiju si pomagam s knjigami in tudi kakšno skripto. Po mojem mnenju so najbolj pomembni tisti predmeti, ki ti dajo ne le znanje ampak tudi neko širino. To so tisti predmeti, ki te spodbujajo k lastnemu ustvarjanju in razmišljanju. Na splošno lahko rečem, da so po večini vsi profesorji pripravljeni prisluhniti študentu in njegovim težavam.«

Petra Breben, program: Pravo
»Ker mi bo dosežena izobrazba služila tudi kot podlaga za opravljanje pravniškega državnega izpita, sem se odločila za podiplomski študij. Študij poteka v obliki predavanj in vaj, ki potekajo v razpisanih študijskih obdobjih. Izpiti potekajo ob koncu predavanj in so tako pisni, kot tudi ustni. Primarno za študij uporabljam knjige in lastne zapiske, saj se zavedam, da pravo zahteva dosleden, precizen in resen način študija. Menim, da so najkoristnejši predmeti civilnega, kazenskega in gospodarskega prava, saj se njihova vsebina najpogosteje uporablja v praksi. Številčno zelo majhni razredi omogočaj, da se študenti tesneje povežejo s profesorji oz. asistenti in tako lažje črpajo njihovo znanje in pomoč. Profesorji so zelo naklonjeni študentom.«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ