Prijava na e-nasvete

Podiplomski študij na AGRFT

Vsem anketiranim se za predstavljene informacije iskreno zahvaljujemo. V uredništvu se vsako leto trudimo, da dobimo nove izjave študentov. V primeru, da to ni možno, si pridržujemo pravico do objave lanske izjave ali pridobivanja anket na terenu. Ker smo predstavili mnenja le nekaterih smeri posameznih fakultet, priporočamo, da podatke upoštevate le okvirno.

Ema Muc, program: Televizijska režija, absolventka

»Po dodiplomskem študiju filmske in televizijske režije sem pred vstopom v profesionalno okolje želela dobiti dodatne izkušnje v svoji stroki. Ker je na podiplomskem študiju televizijske režije na AGRFT veliko praktičnega dela in ker sem dobila tudi priložnost občasnega sodelovanja na televiziji, sem se odločila, da se vpišem na to smer. Zaradi majhnega števila študentov se na predavanjih in seminarjih veliko pogovarjamo, profesorjem lahko zastavimo tudi kakšno vprašanje, ki se nanaša na naše delo v profesionalnem okolju, veliko praktičnega dela je vključenega tudi v študijske obveznosti (vaje). Večino stvari se naučim bolj iz analize filmskih in televizijskih del, kot pa iz literature, veliko znanja odnesem tudi s predavanj in iz prakse. Obvezna literatura, je dostopna v knjižnici in na spletu. Noben predmet ni izjemno težak, si je pa za nekatere potrebno vzeti
več časa – pisanje scenarija, priprave na snemanja, da je na koncu rezultat kar najboljši. Ker nas je na akademiji malo, se vsi med seboj poznamo, zato je vzdušje med študenti in profesorji sproščeno. Na akademiji sem spoznala svoje najboljše prijatelje, pomagala mi je pri vključitvi v profesionalno okolje, hkrati sem svoj hobi (gledanje filmov in televizije) lahko spremenila v svoj poklic. Stvar z akademije, ki na kratki rok deluje negativno, na dolgi rok pa prinaša dobre rezultate, pa je pomanjkanje spanca. Študij na AGRFT mi je prinesel predvsem delavnost in samozavest.«

Mojca Brecelj, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, program: Filmski in televizijski študiji
»Za podiplomski študij sem se odločila, ker imam rada filme in v preteklosti so mi vedno pomagali najti pot iz težkih časov. Tisti svet v filmu je popoln. Ta misel me je vedno pomirila in mi dal občutek varnosti in upanja, to pa želim tudi sama s svojimi zgodbami vzbuditi v gledalcih. Študij na AGRFT poteka zelo dinamično. Pri nekaterih predmetih je izpit seminarska naloga, pri drugih, bolj tehničnih predmetih je izpit sestavljen iz pisnega, praktičnega dela in ustnega zagovora. Na vajah se osredotočamo predvsem na to, kako zamisel iz glave preseliti na papir in nato na film. Ta postopek je pomemben tudi zato, da umestimo pomembnost vsakega posameznika v mozaik, ki se imenuje film. Učim se predvsem iz zapiskov in iz knjig. Učna literatura je dostopna v naši AGRFT knjižnici. Poleg tega si veliko izposojamo tudi filme iz naše DVD-teke, ki jih nato analiziramo za seminarske naloge. Atmosfera med profesorji in študenti je odlična, k tem prispeva tudi to, da je na posamezni smeri malo študentov, na moji smeri smo trije. To pomeni tudi ogromno individualnega dela. Tako lahko resnično veliko odnesem.«

Jaka Krivec, program: Televizijska režija
»Na programu televizijska režija sva trenutno dva študenta, predavanja zato potekajo sproščeno in individualno. Vsak od naju ima možnost, da si izbere, v katero smer bi želel razvijati svoje izobraževanje. Mene zanima predvsem režija športnih prenosov, zato so na fakulteti moj program prilagodili temu. Našli so mi zunanjega mentorja (strokovnjaka na področju televizijske režije športa). V prvem semestru smo se posvečali teoriji in analizi televizijskih oddaj, prenosov in televiziji kot mediju. V drugem semestru je študij zasnovan tako, da večino dela opravimo študenti sami doma, saj se pripravljamo na praktično izvedbo svojega magistrskega dela. Izpiti so različni. Pri nekaterih gre za ustni izpit, pri drugih za pisni, včasih pa dobimo oceno na podlagi praktičnih del, ki smo jih realizirali v času semestra. Ena izmed dobrih lastnosti tega študija je, da se dejansko učiš, ko gledaš televizijo. Zanima te, kakšna je struktura določene oddaje, koliko kamer je uporabljenih, kakšen koncept je ubral režiser … Gledanje televizije je učni proces. Moja smer, šport, je zelo specifična, zato ni veliko literature (obstaja nekaj skript profesorjev in drugih strokovnjakov ter knjige v angleščini). Profesorji do nas gojijo spoštljiv in mentorski odnos, mi pa v njih vidimo steber, oporo pri vstopu v profesionalno okolje.«

AljazBastic

Aljaž Bastič, program: Filmsko in televizijsko ustvarjanje
»Študij na drugi stopnji je precej bolj odprt kot prvostopenjski študij. Študij je približno enakovredno sestavljen iz teoretičnih predavanj in praktičnih vaj. Študiram iz zapiskov, ki nastanejo na predavanjih. Na drugi stopnji ni obveznih skript, iz katerih naj bi se učili, seveda pa vseeno obstaja veliko študijske literature za poglobitev in razširitev znanja. Pomembna je prisotnost na predavanjih, saj vse ključne informacije dobimo tam. Televizijske režije IV, V in VI so temeljni študijski predmeti in poleg prisotnosti, lastnega angažmaja ter organizacije študentov zahtevajo tudi aktivno in poglobljeno ustvarjanje vsebin. Koristni in po svoje zahtevni pa so seveda tudi številni strokovni izbirni predmeti, ki omogočajo izbiro študentovega fokusa – Igralec in režiser (ki se osredotoča na delo z igralci), Slovenski avdiovizualni prostor (ki s teoretično-praktičnim pristopom analizira slovensko televizijsko in filmsko krajino), AV produkcija I (osnove filmske in televizijske produkcije), različne vrste scenaristike in številni drugi strokovni scenaristično/režijsko/montažno/snemalni predmeti … Odnos med profesorji in študenti je zaradi odprtega študija zelo sproščen. Zaradi majhnosti akademije in oddelkov se med seboj vsi poznamo, zato lahko navežemo zelo osebne stike. Profesorji se zelo trudijo, da se približajo interesom študentov in njihovega magistrskega raziskovanja. S študijem (in delom) televizijske režije zares spoznavaš ogromno ljudi – kar je tudi osnovna predispozicija za poznejše profesionalno delo na tem področju.«

ZanZveplan

Žan Žveplan, program: Filmsko in televizijsko ustvarjanje
»Za podiplomski študij sem se odločil, ker želim ustvarjati na področju filma in izbrani program (produkcija) ti daje vpogled v vse sektorje in faze nastajanja filma. Študij je predvsem praktičen z nekaj teoretičnimi predavanji. Vsak študent mora sodelovati pri diplomskem filmu in TV-drami ter pri mesečnem oddajanju Akademske televizije. Ob koncu semestra dobimo ocene iz praktičnega dela in teoretičnih seminarjev. Študiramo iz zapiskov s predavanj in dodatne (večinoma spletne) literature. Najbolj koristni in hkrati najtežji so vsi praktični predmeti (Produkcijski praktikum, Televizijska izvedba …), ker pri njih dejansko že delujemo kot producenti. Tako nas pripravljajo na samostojno delo. Odnos in atmosfera je med študenti in profesorji zelo sproščena in hkrati izjemno produktivna. Kot pozitivno je treba izpostaviti veliko samostojnega dela.«

Študentka podiplomskega študija
»Za študij sem se odločila, ker me področje zanima in mislim, da bom s pridobljenim znanjem in veščinami bolj zaposljiva. Zaradi dodiplomskega študija imam zelo dobro teoretično podlago za nadaljevanje študija. Ta je sestavljen iz predavanj ter ponekod praktičnih vaj, ki so pogoj za opravljanje izpita. Pri večini teoretičnih predmetov je pogoj za pristop k izpitu oddaja seminarske naloge. Študiram iz knjig, ki si jih sposodim v knjižnici, nekatere imam doma, učno literaturo pa kupujem v založbah. V življenju bodo koristili tako praktični kot teoretični predmeti, osebno zame, ker nimam veliko izkušenj s prakso, pa so bolj koristni praktični. Najtežji predmeti so tisti, pri katerih je treba oddati svoj izdelek, saj se v njem odraža tvoje znanje, veščine in ustvarjalnost. Všeč mi je osebni odnos, ki se vzpostavi med profesorji in študenti, konstruktivne kritike in velika povezanost ter pripravljenost za pomoč med samimi študenti. Pri praktičnih nalogah je nemalokrat odnos tudi napet, vendar je to za ustvarjalni proces nekaj normalnega.«

Sandi Jesenik

Sandi Jesenik, program: Dramaturgija in dramsko pisanje
»Znotraj študijskega programa Dramaturgija in scenske umetnosti obstajata dve smeri, Zgodovina, teorija in kritika scenskih umetnosti ter Dramaturgija in dramsko pisanje. Odločil sem se za drugo možnost, ker mi ponuja poglobitev znanja trenutnega interesa. Zaradi narave dela in majhne skupine študentov si urnik lahko prilagodimo, a večji problem je prostorska stiska. Predavanja so večinoma po več ur skupaj. V obliki študijske asistence prisostvujemo  pri zunanjih projektih. Na začetku vsakega predmeta nam predavatelji predložijo seznam literature in navodila za izpit. Študiramo iz priporočenih knjig, veliko tudi iz zapiskov s predavanj ali drugih knjig. Predmeti se mi zdijo vsi koristni, morebiti še kakšnega pogrešam, če jih nekaj izpostavim: Temeljne tehnike dramskega pisanja, Dramski modeli in zvrsti, Gledališka produkcija, Dramaturgija in scenska praksa … Specifika akademije je, da zahteva celega študenta in zato tukaj preživljamo vikende, praznike in počitnice. Vendar študij, ki te veseli, ni težak. Pri nas vlada sproščujoča in prijetna atmosfera. Zato mi je hoditi na predavanje zelo prijetno.«

Damjan Kolovrat

Damjan Kolovrat, Oblike govora, program: Govorno sporočanje
»Za podiplomski študij sem se odločil zaradi želje po nadgradnji svojega znanja in sposobnosti,  kar zadeva govorno sporočanje, tako v zasebnem, poklicnem, kot tudi v »umetniškem« življenju. Pozitivne strani študija sem videl v izjemni izkušnji v smislu nadgradnje uporabe  govornega aparata, v spoznavanju zanimivih ljudi in v izjemno pristnem načinu podajanja znanja s strani profesorjev. Študij so sestavljala predavanja, vaje, izpiti in seminarji. Velik del pa je temeljil na praktičnem delu, kjer je šlo bolj za individualne dogovore s profesorji. Študiral sem predvsem iz skript, primerov dobre prakse ter ostale literature. Odnos med profesorji in študenti je bil odličen in na zelo kolegialnem nivoju. Vsi profesorji so se trudili, da si dobil tisto, kar si pri njihovem predmetu pričakoval.«

Nanča Muck, Oblike govora, program: Govorno sporočanje
»Zaradi odličnega dopolnjevanja svoje dodiplomske izobrazbe sem se odločila za podiplomski študij. Odnos profesorjev in kvaliteta podanega znanja sta eni izmed pozitivnih strani študija na naši fakulteti. Odnos med profesorji in študenti je res odličen. Pri večini predmetov študij poteka v okviru individualnih ur, predavanj in vaj. Veliko je praktičnega dela, zaradi narave študija pa so vsi predmeti precej interaktivni. Ker študiramo govor in interpretacijo, je tu manj literature, zato si pomagam predvsem z zapiski. Kateri predmeti so težji, ne bi izpostavljala. Morda je najtežje na začetku, ker je ta študij za večino nekaj zelo novega. Vsi predmeti, ki sem jih poslušala, pa se mi zdijo zelo koristni.«

Maja Prettner, Filmsko in televizijsko ustvarjanja, filmska režija
»Za to smer sem se odločila, ker sem že prej gojila ljubezen do filmskega izražanja in sem ustvarjala v tej smeri. Predavanja potekajo približno tri dni v tednu. Vendar pa je treba vaje in ostale naloge delati tudi individualno. Izpiti so večinoma ustni, kjer študent zagovarja tudi delo ali vaje. Samega učenja in teoretičnega preizkušanja je malo, zato se vsak prostovoljno odloči, koliko želi obogatiti svoje znanje z literaturo. Predpisano literaturo dobimo v knjižnici ali od profesorjev. Odnos je zelo dober, saj se z profesorji lahko individualno dogovorimo za obveznosti, termine predavanj, vaj in, na koncu, izpitov. Prav tako so pripravljeni pomagati pri razvoju idej za kakršnokoli sprotno vajo in zaključni magistrski projekt. Pozitivne stvari na fakulteti so korekten in individualen odnos med profesorjem in študentom, praktično delo oziroma možnost snemanja vaj in zaključnega filma ter dodelovanje pri vajah s študenti drugih smeri.«

Eva Kraš, Dramska igra
»Na podiplomskem študiju nadgrajujem že pridobljeno znanje in izkušnje, ki sem jih prejela na dodiplomskem študiju. Zaradi same narave študija potekajo predavanja precej individualno. Seveda pa imamo vaje in na koncu izpit katerega je potrebno opraviti. Gradivo za seminarje je dostopno v knjižnici, osnova študija pa je izbran dramski tekst. Ob samem vpisu v podiplomski študij imamo možnost izbire predmetov, tako da sem si v svojem primeru izbrala le tiste predmete, ki mi najbolj koristijo pri izvedbi moje glavne naloge – dramske produkcije. Najtežji predmet je zagotovo dramska igra, ker združuje vse kar sem, znam, in česar se učim. Odnos med profesorji in študenti na akademiji je zelo sproščen, prijateljski in hkrati profesionalen. Zelo sem vesela, da akademija omogoča nadaljevanje študija v sproščenem delovnem okolju s pomočjo profesorjev, ki so zelo zavzeti za delo študentov. Slaba stran je le pomanjkanje prostora.«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ

MNENJA ŠTUDENTOV

O NAS

Za vsa vprašanja, komentarje, ideje nas kontaktirajte. V najkrajšem možnem času vam bomo poskušali odgovoriti.

Stik z nami: info@MestoMladih.si

SLEDI NAM