Prijava na e-nasvete

Podiplomski študij na Naravoslovnotehniški fakulteti – NTF

Vsem anketiranim se za predstavljene informacije iskreno zahvaljujemo. V uredništvu se vsako leto trudimo, da dobimo nove izjave študentov. V primeru, če to ni možno, si pridržujemo pravico do objave lanske izjave ali pridobivanja anket na terenu. Ker smo predstavili mnenja le nekaterih smeri posameznih fakultet, priporočamo, da podatke upoštevate le okvirno.

Svjetlana Peulić, program II. stopnje, Načrtovanje tekstilij in oblačil, 2. letnik
»Na I. stopnji sem obiskovala Tekstilno in oblačilno inženirstvo. Odločila sem se nadgraditi znanje, da bom z nazivom magistrice opravljala morda delo na malo višji poziciji. Všeč mi je, da nimamo predavanj do poznih ur oz. 3 urnih pavz, kar omogoča, da opravljamo študentsko delo. Znanje se vrednoti skozi izpite, nekatere predmete lahko opravimo s kolokviji. Pri seminarjih je veliko skupinskega dela, imamo proste roke pri ustvarjanju in reševanju problemov. Profesorji pa nas usmerjajo. S tem krepimo timski duh, ki nam bo prav prišel pri poklicu. Iskanje dodatne literature ni potrebno in se na ocenjevanje lahko pripravljamo iz zapiskov. Veliko odnesemo iz predavanj, zato nas večina izpite opravi v 1. poskusu. Na podiplomskem študiju je poudarek na trajnosti ter ekologiji, kar je v tekstilstvu trenutno glavna tema, tovrstni predmeti nas spodbujajo h kritičnem mišljenju. Na to tematiko smo imeli poletno šolo. Nekoliko težja predmeta sta Matematika 2 in Organska kemija, saj tovrstnih predmetov nismo poslušali na I. stopnji. Profesorji so kolegialni in je vsem v interesu, da predavanja obiskujemo in opravimo pravočasno šolske obveznosti. Čutimo, da imajo željo, da stvari razumemo in se ne učimo na pamet. Pozitivna stran je poleg prijateljstev, še opravljanje vaj v laboratoriju in analiz na redkih napravah ter poletna šola v sodelovanju s fakultetami iz tujine.«

Sara Valenci2

Sara Valenci, smer: Oblikovanje tekstilij in oblačil
»Želela sem si novih izzivov in znanja, predvsem pa kreativnega okolja, ki me navdaja s svežo energijo za delo. Profesorji nas kot bodoče mlade upe usmerjajo v pravo smer na izbrani poti in nudijo razne nasvete. V treh semestrih se odvija 15 predmetov, zadnji semester je namenjen izključno magistrski nalogi. Malo izpitov se opravlja s kolokviji, več je seminarskih nalog ali ustnih izpitov, kar v večini primerov zgleda kot predstavitev izdelka in knjige, kjer prikažemo svoj delovni proces. Pri študiju oblikovanja moraš biti stalno delaven, ne le v izpitnem obdobju. Vsak predmet zahteva svoj način dela. Glavna predmeta Oblikovanje oblačil ali Oblikovanje tekstilij zahtevata predvsem samoiniciativno domiselnost, kreativnost, spretne roke, predvsem pa veliko mero potrpežljivosti in natančnosti. Kot oblikovalci, moramo stalno slediti modnim novostim in se z njimi seznanjati. Motivacijo za izdelavo kolekcije pa si vsak posameznik poišče drugje. Izredno všeč mi je bil tudi predmet Trženje, saj običajno oblikovalci nimamo pretiranega znanja na področju marketinga in brandinga, ki pa sta ključna za našo uveljavitev na domačem ali svetovnem trgu. Žal so najbolj zanimivi predmeti tudi najtežji, saj zahtevajo veliko časa in koncentracije zavoljo dobrih rezultatov.«

Miha Golob

Miha Golob, smer: Grafične in interaktivne komunikacije
»Študij predstavlja dobro priložnost za pridobivanje novih znanj, magistrska izobrazba pa je na trgu dela še vedno cenjena. Na drugi stopnji dobi prednost izbirnost, tako da se lahko študijski program dveh študentov na isti smeri precej razlikuje. Sam sem se odločil tudi za Erasmus+  izmenjavo v Brnu na Češkem, kjer je bilo delo raziskovalno usmerjeno. Profesorji nam pri večini predavanj dajo izročke, na katere si dopisujemo. Gradiva višjih letnikov so dostopna na spletu. Knjižnica sicer ni med večjimi, a je dobro založena z aktualno literaturo. Za potrebe moje magistrske naloge so bili najbolj koristni temeljni predmeti – izbral sem Numerične metode, Organsko kemijo 2 in Fizikalno kemijo polimerov. Nekdo, ki je bolj oblikovalsko usmerjen bi na to vprašanje lahko odgovoril povsem drugače in izpostavil Teorijo tipografije ali Vizualizacijo informacij. Večina študentov ima težave z naravoslovnimi in strokovnimi predmeti (Ekološki management), sploh če ni dobre povezave med predavanji in vajami, ko bi lahko teoretično znanje prenesli v prakso. Imamo pa tudi zastarelo programsko in strojno opremo za izvajanje vaj.«

Katja Jazbec

Katja Jazbec, smer: Načrtovanje tekstilij in oblačil
»Ker nas je na podiplomskem študiju zelo malo, smo se za večino predavanj lahko dogovorili s profesorji in si tako prilagodili urnike. Majhno število je tudi razlog, da se je vsak profesor lahko 100 % posvetil vsakemu od nas, ter prilagajal učno snov glede na temo, ki smo si jo izbrali za magistrsko nalogo in tako že v času študija predelali snov, ki je bila potrebna za to. Seminarji potekajo v obliki skupinskih znanstveno-raziskovalnih nalog, ki jih nato predstavimo v znanstvenih revijah, konferencah ali simpozijih. Knjižnica je založena s knjigami in znanstvenimi revijami, je pa priporočljivo delati ob predavanjih še svoje zapiske. Brez iskanja člankov po tujih bazah ne gre. Izpostavil bi eno pomanjkljivost, in sicer, da imamo izbirne predmete, ki niso na voljo vsako leto (le na 2 leti). Sicer se mi noben predmet ni zdel odveč, saj pri vsakem dobiš to znanje, ki je potrebno za določeno področje tvojega dela, ga nadgradiš z vajami in na koncu predstaviš kolegom. Predavanja so bila odlično izpeljana, sem pa po opravljenem izpitu s tem znanjem imela veliko lažje pogoje za delo v samem laboratoriju.«

Nino Kutnjak NTF grafika

Nino Kutnjak, smer: Grafične in interaktivne komunikacije
»Za podiplomski študij sem se odločil zaradi želje po poglobitvi znanja s področij, ki so me začela zanimati proti koncu dodiplomskega študija, šele v 3. letniku sem jasno ugotovil, kaj me zares zanima. Študij poteka v obliki predavanj, vaj je manj kot na dodiplomski stopnji. Za zaključek predmeta pišemo seminarje in opravljamo izpite. Zanimivi in koristni so vsi predmeti, kjer teorijo prenesemo v prakso, to so fotografija, predmeti s področja interaktivnosti ter predmeti, ki zahtevajo kreativnost. Težkih predmetov po mojem mnenju ni, se pa težje naučim tistih, ki so teoretični in zahtevajo učenje »na pamet« s področja, ki se v roku 1-2 let spremeni. S profesorji se dobro razumemo in so korektni. V primeru dodatnega zanimanja za določeno področje imamo tudi profesorje, ki lahko ponudijo ustrezno podporo. Izpostavil bi tudi dobro podporo referata skozi vsa leta študija ter nova poznanstva s sošolci.«

Luka Krajnc, 3. stopnja, smer: Znanost in inženirstvo materialov
»Za podiplomski študij sem se odločil, ker sem želel pridobiti poglobljeno znanje o temah, ki sem jih raziskoval že v okviru diplomskega dela in s katerimi se trenutno ukvarjam v podjetju, kjer sem zaposlen. Pri nekaterih predmetih imamo predavanja in izpit, medtem ko pri drugih le seminar in zagovor seminarja. V okviru študija se udeležujem še obveznih predavanj, ki jih imajo vabljeni predavatelji, za katera potem izdelam krajša poročila. Študiram večinoma iz knjig. Vsi predmeti, ki sem si jih izbral, se mi zdijo zelo koristni. Profesorji in študenti na naši fakulteti imamo res dober odnos, verjetno je to tudi posledica tega, da nas je bilo vpisanih dokaj malo in smo se vsi zelo dobro spoznali. Profesorji so vedno na voljo za pomoč in pogovor v zvezi s študijem. Med pozitvne strani študija na naši fakulteti bi uvrstil: druženje s sošolci med in po predavanjih, strokovne ekskurzije v tujino in po Sloveniji ter obiske raznoraznih konferenc.«

Peter Movrin, smer: Oblikovanje tekstilij in oblačil

»Ker sem želel nadgraditi svoje predhodno osvojeno znanje na dveh programih, ki sem ju vzporedno obiskoval na naši fakulteti, sem se odločil za nadaljevanje študija na 2. stopnji. Študij poteka v obliki predavanj in vaj. Ogromno pa je individualnega dela s profesorji in to mi je zelo všeč. Študiram tako iz knjig, kot tudi zapiskov, revij in interneta. Za literaturo je zelo dobro poskrbljeno v naši knjižnici. Vsak predmet se mi zdi po svoje koristen. Meni osebno so najbolj všeč naslednji predmeti Oblikovanje oblačil in tekstilij, Digitalno oblikovanje, Stilizem modni dodatki in Podjetništvo. Če sem iskren, mi noben predmet ni težak, saj so vsi odlično naravnani. Odnos med študenti in profesorji je odličen. Kadarkoli potrebujemo pomoč, se lahko obrnemo k njim in nam bodo pomagali.«

Primož Weingerl, smer: Grafične in interaktivne komunikacije
»Način izvajanja študija se razlikuje glede na letnik študija. Sam sem želel nadgraditi in razširiti znanje, zato sem se odločil za nadaljevanje študija. V prvem letniku smo imeli skoraj povsod predavanja in vaje, v drugem letniku pa potekajo večinoma konzultacije. Običajno je končna ocena sestavljena iz seminarja oziroma vaj in izpita. Študijsko gradivo sestavljajo knjige, strokovni članki in publikacije ter lastni zapiski s predavanj. Menim, da so najbolj koristni tisti predmeti, ki segajo na področje barvne reprodukcije in obsegajo zagotavljanje ali preverjanje kakovosti procesov in reprodukcij. Odnosi med profesorji in študenti so sproščeni in prijateljski. Med pozitivne stvari študija bi lahko uvrstil odlične odnose med študenti, korektnost in strokovnost predavateljev, možnost izbire predmetnika in težnjo fakultete po zagotavljanju dobrih študijskih pogojev s pomočjo razpoložljive opreme in prostorov.«

Jure Ahtik, smer: Grafične in interaktivne komunikacije
»Za podiplomski študij sem se odločil, ker mi bo višja izobrazba prinesla širše zaposlitvene možnosti. Poleg tega sem želel poglobiti znanje na nekaterih področjih. Če je pri predmetu vpisanih 5 ali več študentov, je pedagoški proces izveden v celoti, torej s predavanji, vajami in seminarjem. Če je vpisanih študentov pri predmetu manj, se izvajajo konzultacije, zaključek predmeta pa je običajno z zagovorom seminarske naloge. Večino študijske literature prejmemo pri predavanjih. Učna snov običajno služi kot zelo dobro osnova za opravljanje izpita. Dodatno predlagano literaturo si večinoma lahko izposodimo v knjižnici na fakulteti. V mojem primeru je tema magistrskega dela 3D-fotografija in koristni izbrani predmeti so bili Umetniška fotografija, Temelji fotografije itd. Če najtežje pomeni, da je predmet zahteval več časa, potem tja zagotovo sodita Ekološki management in Organska kemija. Predavatelji so sproščeni, dialogi odprti, vzdušje ustvarjalno. Lahko bi rekel, da so odnosi ena svetlejših točk študija na tem študijskem programu. Med pozitivne strani tega študija lahko štejem tudi strokovne ekskurzije. Slabih izkušenj vsaj v mojem primeru resnično ni bilo.«

Boštjan Pervinšek, smer: Grafične in interaktivne komunikacije
»Dve tretjini vseh predmetov na fakulteti je izbirnih. Predmeti, ki jih je izbralo več kot pet študentov potekajo v obliki predavanj, manj obiskani predmeti pa v obliki konzultacij. Kolokvijev po večini ni izpiti pa potekajo predvsem pisno. Seminarji so prisotni predvsem pri strokovnih predmetih in so po večini skupinski, saj sam sistem študija temelji na timskem delu. Vaje potekajo predvsem pri matematičnih predmetih in predmetih, ki se izvajajo na računalnikih. Vaje so obvezne in zelo poučne, saj študentje pri njih sodelujemo z reševanjem problemov pred tablo oziroma na računalniku. Same zapiske večinoma priskrbijo učitelji v obliki natisnjenih prosojnic ali pa jih objavijo na svoji spletni strani. Te zapiski so običajno zadostno gradivo za izpit, dodatno literaturo pa je možno dobiti v knjižnici, ki je zelo bogato založena. Najbolj koristna se mi zdita predmeta Vizualizacija informacij in Trženjsko upravljanje podjetij saj delujeta na principu sodelovanja študenta z zunanjim naročnikom in tako študentje pridobimo znanja iz konkretnih praktičnih primerov, s katerimi se bomo srečevali po končanem študiju. Sama težavnost predmetov je odvisna predvsem od samega zanimanja za predmet. Predmet, ki vam je bolj zanimiv boste bolj pozorno poslušali in se ga tudi lažje naučili. Odnos med profesorji in študenti je zelo prijateljski in oseben, saj je zaradi izbirnosti predmetov število študentov pri določenem predmetu majhno. Zaradi majhnih skupin se tako na predavanjih in vajah dostikrat predavanje razvije v debato, ki je običajno dosti bolj poučna kot pa sama snov.«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ