Prijava na e-nasvete

Vrednostni papirji

Vlaganje v vrednostne papirje je bolj tvegano, po drugi strani pa veliko bolj donosno kot varčevanje v banki. Obenem je vaša naložba likvidna, kar pomeni, da lahko vrednostni papir kadar koli prodate. O tem, katere in koliko vrednostnih papirjev boste imeli, odločate sami, glede na to, koliko želite zaslužiti (donos) in tveganje, ki ste ga pripravljeni sprejeti ter seveda, katere cilje bi radi dosegli v prihodnjih letih (varčevanje za večji nakup v naslednjih letih, visok tekoči dohodek …). Ko investirate, denar razpršite med različne vrste naložb, saj tako zmanjšate tveganje. Razmislite, katere naložbe bodo donosne čez nekaj let in ne glejte le z očmi sedanjega tržnega stanja. Ko denar naložite, imejte nad njim stalen nadzor. Prelistajte časopis ali revijo o financah, da boste na tekočem.

Borza je prostor, kjer se srečata ponudba in povpraševanje po vrednostnih papirjih. Njen namen je ustvarjanje pogojev za nemoteno in učinkovito trgovanje z vrednostnimi papirji.

Centralna klirinško depotna družba (KDD) skrbi za vodenje centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev. Skrbi za to, da je poslovanje tistih, ki trgujejo na trgu vrednostnih papirjev čim lažje in bolj varno. Vsako leto vam pošljejo izpis o tem, koliko in katere vrednostne papirje imate.

Vrednostni papir je vsaka pisna listina ali izjava izdajatelja, s katero se ta zavezuje, da bo izpolnil obveznost iz vrednostnega papirja njenemu zakonitemu imetniku. Osnovni vrsti vrednostnih papirjev na borzi sta obveznica in delnica.

DelnicaDelnica je primerna za tiste, ki si upate tvegati. To je lastniški vrednostni papir, na katerem je zapisana udeležba v osnovnem kapitalu delniške družbe. Lastnik ima pravico do dividende, katere višina je odvisna od dobička družbe, pravico do glasovanja na skupščini delničarjev in pravico do ustreznega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju. Vnaprej ne morete vedeti, koliko bo donosa v obliki dividend in kapitalskega dobička. Delnice nimajo datuma dospetja. To pomeni, da jo lahko prodate kadar koli. Nominalna vrednost delnice je brez uporabne vrednosti, saj je njihova vrednost odvisna od pričakovanj o poslovanju podjetja. Pri naložbah v delnice se pojavita dve vrsti tveganja – gibanje posameznih delnic in gibanje delničarskega trga. Zmanjšate ju lahko z razpršitvijo naložb v delnice različnih podjetij.

Obveznico izberite, če hočete fiksen donos. To je dolgoročni (ima dospetje nad enim letom) dolžniški vrednostni papir, s katerim se izdajatelj (država, lokalna skupnost, finančne in druge institucije)  zavezuje, da bo zakonitemu imetniku določenega dne izplačal znesek, naveden na obveznici ali njenem kuponu. Izplačati ga mora ne glede na poslovni rezultat. Obveznica prinaša donos v obliki vnaprej znanih obresti. Že vnaprej torej veste, kakšno glavnico boste ob dospetju prejeli. Ker je tveganje manjše, je navadno manjša tudi donosnost kot pri lastnikih delnic. Obveznice so večinoma zavarovane – izdajatelj npr. s hipoteko jamči za njihovo poplačilo.

Blagajniški zapis je vrednostni papir, ki se glasi na nek denarni znesek z določenim rokom dospelosti in določeno obrestno mero. Izdajajo jih finančne organizacije in država. Podoben je obveznici, vendar je kratkoročni, kar pomeni, da je doba dospelosti krajša. To je diskontni vrednostni papir – ob dospetju dobimo vrnjeno glavnico, na katero je vrednostni papir nominiran, medtem pa ne dobivamo obresti.

Komercialni zapis je namenjen je pridobivanju kratkoročnih denarnih sredstev in jih izdajajo velika podjetja z dobrim dostopom do trga kapitala. Kupci so večinoma finančne ustanove.

Investicijski skladi: V investicijskih skladih se zbirajo prihranki in se vlagajo v depozite bank in v različne vrednostne papirje. Zaradi razpršenosti naložb so posli veliko manj tvegani. Delijo se na zaprte (investicijske družbe) in odprte (vzajemne sklade). Sredstva investicijskih skladov upravljajo družbe za upravljanje.

Investicijske družbe so organizirane kot delniške družbe. Na javni prodaji izdajajo prosto prenosljive delnice, ki trgujejo na borzi.

Vzajemni skladi pa  so združeno premoženje več vlagateljev. Premoženje je razdeljeno na enake dele (lastninske deleže). Lastniki sklada so vlagatelji, ki vanj vlagajo denar in tako kupujejo točke (vrednost točke se spreminja s tečajem). Je odprta oblika investicijskega sklada, saj lahko lastnik točke kadarkoli proda in s tem izstopi. S kupovanjem točk lahko vanj kadarkoli vplačujete ali pa točke prodate po dnevni ceni. Najmanjša vrednost investicije je ena točka. Ker je potrebno plačati vstopno oz. izstopno provizijo in upravljanje, je primeren za dolgoročne naložbe.

Iz teorije v prakso

Vrednostne papirje prodate ali kupite preko borznega posrednika. Izbirate lahko med borznimi posredništvi različnih bank ali zasebnimi borznoposredniškimi hišami. Borzni svetovalec vam bo pri nakupu oz. prodaji tudi svetoval, končno odločitev pa boste sprejeli sami, saj le vi veste kakšen učinek hočete doseči s transakcijo.

Z borznim posrednikom boste sklenili pogodbo o borznem posredovanju. Odprli vam bodo trgovalni račun, na katerem se bo vodilo stanje vaših vrednostnih papirjev. Nanj boste nakazovali zneske v okviru katerih boste pripravljeni trgovati. Svoje odločitve boste borznemu posredniku sporočili z »naročilom« (po telefonu, pisno, osebno, on-line).

Cena vrednostnih papirjev se oblikuje glede na ponudbo in povpraševanje. Pri naročilu imate tri možnosti: papir lahko prodate po tržni ceni (naročilo se izvrši takoj, brez omejitev), s preudarkom (po presoji borznega posrednika) ali omejeno (sami določite najnižji sprejemljiv tečaj prodaje in najvišji tečaj nakupa). Za vse transakcije boste morali borznoposredniški hiši plačati provizijo ter stroške borze in KDD.

Bodite na tekočem

Za spremljanje dogajanja na borzi morate brati borzne tečajnice, saj dajejo celovit prikaz dogajanja na borzi v določenem dnevu. Slovenski borzni indeks (SBI) je sestavni del tečajnice in je izračunan glede na gibanje tečajev slovenskih delnic, ki kotirajo na Ljubljanski borzi. Investitorjem je v veliko pomoč pri odločitvi glede naložb. Delnice, ki so vsebovane v njem so najbolj prometne. Dogajanje na borzi lahko spremljate tudi prek medijev, informacije o najnovejšem dogajanju na borzi najdete tudi na spletni strani www.ljse.si.

Najprej poskusite virtualno

Poskusite najprej trgovati z virtualnimi vrednostnimi papirji po istih pravilih kot veljajo na borzi. Tako se boste na preprost način naučili zakonitosti trga in osnov borzništva. Kje? Na študentski borzi (www.studentskaborza.eu), kjer uporabnike motivirajo tudi tako, da najboljšim mesečno podeljujejo nagrade.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PODOBNE INFO

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

PREBERI VEČ