Enoviti magistrski študijski programi

Študentom omogočajo pridobitev in poglabljanje pridobljenega strokovnega znanja. Glede pogojev za vpis in meril za izbiro ob omejitvi vpisa, se uporabljajo določbe za univerzitetne programe prve stopnje. Ti študijski programi praviloma trajajo 5 let in obsegajo 300 KT.

Trajanje magistrskega študija 

Magistrski študij traja od 1 do 2 leti in obsega od 60 do 120 KT, vendar tako, da na istem strokovnem področju skupaj s študijskim programom prve stopnje traja pet let. Magistrski študijski programi, ki obsegajo 60 KT, omogočajo študentom, ki so na prvi stopnji končali študij, ki je bil ovrednoten s 180 KT in izpolnjujejo vpisne pogoje, dodaten letnik – tako si skupaj pridobijo 120 KT, ki so potrebne za dokončanje tega programa.

Zaključek magistrskega študija

Za uspešen zaključek magistrskega študija mora študent (v kolikor je to določeno s študijskim programom), izdelati magistrsko delo in ga tudi zagovarjati. S tem dokaže odlično poznavanje področja svojega dela.

Kreditne točke (KT)

KT je merska enota, s katero se vrednoti delo, ki ga študent opravi v povprečju. Evropski prenosni kreditni sistem (ECTS) se uporablja za nabiranje KT, ki so potrebne za dokončanje študijskega programa in za prenos le-teh iz enega študijskega programa v drugega, tako med visokošolskimi zavodi v Republiki Sloveniji (RS) kot visokošolskimi zavodi iz tujine.

Status mladega raziskovalca

Raziskovalno usposabljanje mladih raziskovalcev je domena Agencije za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju Agencija). V Agencijo je bilo do sedaj letno vključenih od 250 do 280 mladih raziskovalcev, časovno usposabljanje pa je odvisno od načina študija: po starih programih usposabljanje traja 4,5 let, po novih pa leto dni manj.

Kandidatura za status mladega raziskovalca zahteva najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri in povprečno študijsko oceno najmanj 8,00, izobrazbo druge ustrezne smeri, magisterij, primerno izobrazbo doseženo na tujih univerzah ter starost do vključno 28 let.

Merila za ocenjevanje kandidatov obsegajo povprečno študijsko oceno, prejete nagrade in objavljene članke, sodelovanje pri raziskovalnem delu ipd.

Statistične zanimivosti

V študijskem letu 2012/2013 se je v magistrski študijski program vpisalo 6.389 kandidatov (za primerjavo, leta 2009 6.937 kandidatov), v enovit magistrski program pa 844 kandidatov. Večina študentov, ki je v program vpisana, študira na univerzah (86,2 %), 13,8 % pa na ostalih visokošolskih zavodih. In še zanimivost, v Sloveniji je bilo v tem letu kar 14.436 podiplomskih študentov na drugi stopnji, za primerjavo, pa je bilo 30.381 študentov v univerzitetnih dodiplomskih programih.

VIRI: http://www.stat.si, www.dmrs.si,www.arrs.gov.si, www.uni-lj.si.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR