KAJ JE DOBRO VEDETI O STANOVANJSKEM KREDITU?

Namen: nakup, prenova, gradnja stanovanja ali hiše, počitniške hišice, nakup zemljišča za gradnjo. stroški ob spremembi namembnosti, stroški komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča in podobno.

Znesek: je odvisen od višine osebnega dohodka, dobe odplačevanja in kreditnih obveznosti.

Pogoji: državljanstvo Republike Slovenije, polnoletnost, zaposlitev za nedoločen čas (ponavadi!), osebni dohodki so lahko obremenjeni le do ene tretjine.

Kako dokazujete kreditno sposobnost in namensko porabo?

1. Kreditna sposobnost: Potrdilo delodajalca o višini rednih prejemkov v zadnjih 3 mesecih;

2. Namenska poraba kredita: Dokazila se razlikujejo od namena, in sicer: za gradnjo na primer rabite pravnomočno gradbeno dovoljenje, zemljiškoknjižni izpisek, mapno kopijo, predračune ali račune, če niste v zemljiški knjigi navedeni kot lastnik pa tudi verigo kupoprodajnih pogodb.

Kaj potrebujete? Osebni dokument, davčna številka, vloga za najem kredita, vloga za posredovanje podatkov o prilivih iz plače in odtegljajih preko trajnikov, odstopna izjava in upravno izplačilna prepoved na plačo.

Zavarovanje kredita:

a) Zastava nepremičnin: Če je odplačilna doba 15 ali več let ali če je znesek posebno visok, je obvezna.

b) Zastava vrednostnih papirjev, denarnih vlog ali premičnin, ki morajo biti predhodno ocenjene.

c) Poroštvo: 2 ali 3 osebe se zavežejo, da bodo, če ne boste poravnali svojih obveznosti, to storile one.

d) Preko zavarovalnice: Če ne boste zmožni odplačevati kredita, bo to storila zavarovalnica, ki bo kasneje od vas izterjala dolg. Pri višini obrestne mere velja pravilo: “krajša odplačilna doba, nižja obrestna mera”.

Ugodnejša obrestna mera:

1) Komitenti banke (ponavadi predhodno vsaj 6 mesecev)

2) Predhodno varčevanje (Nacionalna stanovanjska varčevalna shema ali namensko varčevanje pri bankah)

Odplačilna doba: povprečno 5 – 10 let, lahko tudi daljša, v nekaterih bankah imajo posebne stanovanjske kredite za mlade, kjer je odplačilna doba tudi do 30 let. Kredit vračate v mesečnih anuitetah. Možno je tudi skrajšati odplačilno dobo. Odplačate lahko delno ali v celoti.

KAKO DOLOČITI NAJBOLJ UGODNEGA PONUDNIKA?

V banki zaprosite za informativni izračun. Primerjajte efektivno obrestno mero (EOM), v katero so vključeni tudi vsi neposredni stroški kredita (glavnica, obresti, stroški odobritve in vodenja, zavarovanje ipd.). V EOM ne spadajo stroški zaradi neizpolnjevanja vaše obveznosti, nakazil in stroški predčasnega poplačila. Realna obrestna mera ne izkazuje dejanske cene kredita, saj v ceno kredita všteva le obresti (brez stroškov).

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR