Za vas smo preverili, kakšne so povprečne plače v različnih dejavnostih. Podatke smo dobili na Statističnem uradu Slovenije, kjer mesečno objavljajo podatke o povprečnih plačah v Sloveniji. Naj vam številke služijo za orientacijo, saj je dejanska plača tudi odvisna od drugih dejavnikov, npr. načina dela (pogodba, s. p. …), samega dela, število zaposlitvenih let, dodatkov itd. V komentarjih pa nas lahko povprašate še za poklice, ki tu niso navedeni.

Plača za mesec januar [EUR]
Bruto plačaNeto plača
SKD Dejavnost – SKUPAJ1523,8998,18
A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO1312,12882,52
A01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve1206,95822,29
A01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin1247,56845,81
A01.21 Vinogradništvo1167,1793,2
A01.24 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja1181,54804,9
A01.4 Živinoreja1169,98797,88
A01.41 Prireja mleka1247,59840,68
A01.42 Druga govedoreja1752,61192
A01.43 Konjereja1570,251029,5
A01.46 Prašičereja1210,46813,76
A01.47 Reja perutnine1125,32773,25
A01.49 Reja drugih živali931,11653,74
A01.5 Mešano kmetijstvo1171,14805,51
A02 Gozdarstvo1496,3988,46
A03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov1215,87820,35
B RUDARSTVO2248,211424,39
B05 Pridobivanje premoga2657,651680,05
B08 Pridobivanje rudnin in kamnin1562,3995,3
B08.1 Pridobivanje kamna, peska in gline1532,98990,83
B08.9 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin1633,871006,21
B09 Storitve za rudarstvo1652,71059,96
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI1424,42943,89
C10 Proizvodnja živil1196,48813,94
C10.7 Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin1155,41792,17
C10.71 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic1156,92792,7
C10.73 Proizvodnja testenin1189,39811,57
C10.8 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov1444,83949,48
C10.82 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov1151,61786,17
C11 Proizvodnja pijač1629,061063,23
C13 Proizvodnja tekstilij1201,92813,97
C14 Proizvodnja oblačil943,41664,85
C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov984,68691,05
C15.2 Proizvodnja obutve1019,81714,86
C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva1180,07804,35
C17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja1471,13968,92
C18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa1345,56902,65
C19 Proizvodnja koksa in naftnih derivatov1576,51023,79
C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov1685,451093
C21 Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov3223,81937,85
C22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas1362,03910,74
C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov1395,83923,04
C24 Proizvodnja kovin1436,86957,02
C25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav1319,84886,15
C26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov1386,09920,8
C27 Proizvodnja električnih naprav1297,55868,1
C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav1521,961005,34
C29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic1454,21962,65
C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil1467,51968,74
C31 Proizvodnja pohištva1097,23758,47
C33 Popravila in montaža strojev in naprav1588,631049,17
D OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO2201,311382,67
D35.1 Oskrba z električno energijo2233,511400,31
D35.2 Oskrba s plinastimi gorivi2549,011559,99
D35.30 Oskrba s paro in vročo vodo1844,631189,05
E OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA1466,35971,77
E36 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode1596,761054,39
E37 Ravnanje z odplakami1486,46990,39
E38 Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi, pridobivanje sekundarnih surovin1396,34926,43
E39 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki1283,2869,2
F GRADBENIŠTVO1199,4811,05
F41 Gradnja stavb1123,1764,8
F42 Gradnja inženirskih objektov1335,14898,39
F43 Specializirana gradbena dela1176,84794,98
F43.3 Zaključna gradbena dela1015,39702,25
F43.31 Fasaderska in štukaterska dela862,74606,82
F43.32 Vgrajevanje stavbnega pohištva1191,63810,27
F43.33 Oblaganje tal in sten999,98695,12
F43.34 Steklarska in pleskarska dela1028,8708,76
F43.9 Krovstvo in druga specializirana gradbena dela1222,42828,57
F43.99 Druga specializirana gradbena dela1264,58853,53
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL1363,81896,12
G45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil1445,53948,67
G46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili1664,011059,54
G47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili1151,11778,76
H PROMET IN SKLADIŠČENJE1458,25959,1
H49 Kopenski promet, cevovodni transport1187,17803,48
H50 Vodni promet2583,281530,35
H51 Zračni promet2885,811729,65
H52.1 Skladiščenje1070,77738,81
H53 Poštna in kurirska dejavnost1524,651016,03
I GOSTINSTVO1081,5742,75
I55 Gostinske nastanitvene dejavnosti1240,75838,02
I56 Dejavnost strežbe jedi in pijač934,95655,08
I56.2 Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi1075,93737,78
I56.3 Strežba pijač876,88618,45
J INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI2073,541295,56
J58 Založništvo1913,331206,63
J59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi1477,78967,4
J59.1 Filmska in video dejavnost1477,77966,72
J60 Radijska in televizijska dejavnost1904,21217,97
J60.1 Radijska dejavnost1362,48907,13
J60.2 Televizijska dejavnost1975,491258,87
J61 Telekomunikacijske dejavnosti2315,121436,17
J62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti2154,681329,64
J63 Druge informacijske dejavnosti1716,421110,33
K FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI2167,631344,07
K64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov2191,431362,5
K64.1 Denarno posredništvo2142,481341,11
K64.2 Dejavnost holdingov2582,121523,31
K64.9 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov2361,911439,01
K65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti2270,541391,21
K65.1 Dejavnost zavarovanja2224,571369,66
K65.3 Dejavnost pokojninskih skladov2975,311706,22
K66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve1605,441026,15
L POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI1485,2974,72
L68.1 Trgovanje z lastnimi nepremičninami1507,9969,62
L68.2 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin1424,5934,2
L68.3 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi1507,18993,53
M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI1735,611107,56
M69 Pravne in računovodske dejavnosti1516,58990,38
M69.1 Pravne dejavnosti1818,911154,63
M69.101 Odvetništvo1944,041226,61
M69.103 Druge pravne dejavnosti, razen zastopanja strank1370,51896,68
M69.2 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje1443,21950,52
M70 Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje1553,45992,23
M70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje1421,98922,01
M70.21 Dejavnost stikov z javnostjo2156,011323,79
M71 Arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje1691,421086,1
M72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost2141,621348,44
M73 Oglaševanje in raziskovanje trga2111,861272,75
M74.1 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo1140,03777,87
M74.2 Fotografska dejavnost959,13669,52
M74.3 Prevajanje in tolmačenje1332,77883,79
M75 Veterinarstvo1913,781232,1
N DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI979,95685,2
N77 Dajanje v najem in zakup1176,69786,83
N78 Zaposlovalne dejavnosti1007,31698,63
N79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti1433,73947,25
N80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti911,69649,75
N81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice865,45618,86
N82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti1190,82802,75
O DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE, DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI1753,331148,61
O84.1 Dejavnost državne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti1809,171182,69
O84.2 Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost1706,351119,81
O84.22 Obramba1575,611047,63
O84.23 Sodstvo1845,11182,52
O84.24 Dejavnosti za javni red in varnost1710,211130,54
O84.25 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah1628,31087,23
P IZOBRAŽEVANJE1629,211075,72
P85.1 Predšolska vzgoja1226,82839,57
P85.2 Osnovnošolsko izobraževanje1643,711092,49
P85.3 Srednješolsko izobraževanje1810,271193,09
P85.31 Srednješolsko splošno izobraževanje1792,931178,23
P85.32 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje1822,521203,58
P85.421 Višješolsko izobraževanje1677,451086,59
P85.422 Visokošolsko izobraževanje2186,481367,83
P85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje1433,15946,83
P85.51 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije1062716,26
P85.52 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti1557,981023,42
P85.53 Dejavnost vozniških šol1021,66699,37
Q ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO1682,611085,05
Q86 Zdravstvo1893,451198,75
Q86.1 Bolnišnična zdravstvena dejavnost1921,461212,7
Q86.23 Zobozdravstvena dejavnost1692,81090,59
Q86.901 Alternativne oblike zdravljenja1232,83806,89
Q88.91 Dnevno varstvo otrok1072,39719,33
R KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI1623,541067,16
R90.0 Kulturne in razvedrilne dejavnosti1641,421071,27
R91 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti1601,691064,5
R92 Prirejanje iger na srečo1910,711234,69
R93 Športne in druge dejavnosti za prosti čas1309,16874,57
R93.1 Športne dejavnosti1338,93892,88
R93.12 Dejavnost športnih klubov1321,4884,15
R93.13 Obratovanje fitnes objektov1017,98696,41
R93.21 Dejavnost zabaviščnih parkov1424,5945,5
R93.292 Dejavnost smučarskih centrov897,64641,57
S DRUGE DEJAVNOSTI1406,82922,64
S95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo1219,53828,53
S95.1 Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav1266,32856,19
S95.11 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot1238,4838,94
S96.021 Frizerska dejavnost924650,08
S96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost954,38653,65
S96.03 Pogrebna dejavnost1554,671015,2
S96.04 Dejavnosti za nego telesa913,76638,33
S96.09 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene1055,95721,67

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR