Podiplomski študij izvajajo fakultete in umetniške akademije. Magistrske študijske programe lahko izvaja tudi visoka strokovna šola in sicer:

  • v sodelovanju s fakulteto ali umetniško akademijo ali

  • če je z ustanovitvenim aktom določeno in v akreditacijskem postopku ugotovljeno, da ima zagotovljene ustrezne visokošolske učitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce ter izpolnjuje pogoje za opravljanje raziskovalnega in razvojnega oziroma umetniškega dela.

Katere so študijske obveznosti, koliko časa študij traja in kakšni so študijski programi?

Obveznosti v študijskih programih so ovrednotene s kreditnimi točkami po ECTS. Posamezni letnik študijskega programa obsega 60 kreditnih točk, 1 kreditna točka pa pomeni od 25 do 30 ur obremenitev študenta; letna obremenitev študenta pa je 1500 do 1800 ur.

Magistrski študijski programi obsegajo 60 do 120 kreditnih točk in trajajo eno do dve leti, vendar tako, da na istem strokovnem področju skupaj s študijskim programom prve stopnje, trajajo pet let. Magistrski študijski programi, ki obsegajo 60 kreditnih točk, omogočajo študentom, ki so na prvi stopnji končali študij, ovrednoten s 180 kreditnimi točkami, dodatni letnik, tako da si skupaj pridobijo 120 kreditnih točk, potrebnih za dokončanje magistrskega študijskega programa. Ti študijski programi študentom omogočajo poglabljanje znanja na širših strokovnih področjih, usposabljajo za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, za uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih ali spremenjenih okoliščinah, prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter za razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela. Obvezen sestavni del teh programov so projektne naloge v delovnem okolju oziroma temeljne, aplikativne ali razvojne raziskovalne naloge.

Doktorski študijski programi obsegajo 180 kreditnih točk in trajajo tri leta. Študentom omogočajo poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov ter usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja in reševanje najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev, za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega področja in razvijanje kritične refleksije. Obvezen sestavni del teh programov so tudi temeljne ali aplikativne raziskovalne naloge.

Enoviti magistrski študijski programi omogočajo študentom pridobitev in poglabljanje strokovnega znanja in usposobljenosti. Lahko se oblikujejo, če izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, izjemoma, če je tako določeno s posebnim predpisom, pa tudi za druge poklice v Republiki Sloveniji. Glede razpisa za vpis, pogojev za vpis in meril za izbiro ob omejitvi vpisa pa se zanje uporabljajo določbe za univerzitetne programe prve stopnje. Enoviti magistrski študijski programi trajajo praviloma 5 let in obsegajo 300 kreditnih točk (npr. medicina, veterina, farmacija …).

Kakšni so pogoji za vpis na podiplomski študij?

V magistrski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

  • študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij;

  • študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Pri tem še opozorilo, da je na nekaterih študijskih programih skoraj nemogoč prehod iz drugih študijskih smeri (npr. da bi se odločili, da bi se po opravljenem študiju na Ekonomski fakulteti želeli vpisati na program na Fakulteti za kemijo).

V doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

  • študijski program druge stopnje;
  • študijski program, ki je urejen z direktivami EU, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami;
  • diplomanti 1. stopnje univerzitetnih (starih) programov.

Razmerje med novimi in starimi programi

Z zakonom je omogočeno, da se diplomanti dosedanjih študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe vpišejo (neposredno) v doktorski študijski program 3. stopnje. To pa ne pomeni, da se ne morejo vpisati v magistrski program – v tem primeru visokošolski zavod obravnavajo individualne vloge in odločijo o morebitnih priznanih obveznostih (pogost je vpis v 2. letnik). Diplomanti dosedanjih magistrskih programov bodo položaj obdržali pridobljeni znanstveni naslov. V triletnem doktorskem študijskem programu jim bodo priznane študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk.

Vir:  MIZK, Predstavitev podiplomskega študija 

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR