Fakulteta za turizem

Fakulteta za turizem Brežice
Fakulteta za turizem Brežice

Fakulteta za turizem – dodiplomski programi:

  • Turizem
  • Turizem VS

Fakulteta za turizem – podiplomski programi:

  • Turizem

Vpisni pogoji in mnenja študentov

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): TURIZEM

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60% splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate z opravljeno poklicno maturo in izpitom iz enega od maturitetnih predmetov (matematika, tuji jezik, zgodovina, ekonomija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi). Kandidati s poklicno maturo bodo izbrani glede na: 40 % poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku, 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu.
Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2016/17 znaša 2.693 evrov (v kolikor je vsaj 10 prijav)
Strokovni naslov diplomantov: diplomant turizma (UN)
Zaposlitev: v  podjetjih, ki opravljajo katerokoli zvrst s področja turistične dejavnosti: termalno – zdraviliški turizem, športno – rekreativne dejavnosti, dejavnost podeželskega in gorskega turizma, prireditvenega in kongresnega, zabaviščnega in turizma dobrega počutja, spoznavno-edukativnega in kulturnega turizma, kopališkega in navtičnega turizma; v potovalnih agencijah, v javnih zavodih, organih državne (v strokovnih službah ministrstva za gospodarstvo za področje turizma) uprave in lokalne samouprave (občinskih služba za razvoj turizma);na področju javne uprave s področja turizma: direktorat za turizem na gospodarskem ministrstvu, druga ministrstva (kmetijsko, okoljevarstveno itd.), STO, TIC na lokalni ravni; v podjetjih za načrtovanje in iskanje novih oblik turizma in iskanja alternativnih oblik izvajanja srečevanja turistične ponudbe in povpraševanja.

Janina Žemva, smer: Turizem UN, 3. letnik
»Dnevno porabim za študij povprečno dve uri; pregledam obravnavano snov s predavanj in iz dodatne literature še kaj dopišem k zapiskom. Pred posameznim izpitom se učim približno en teden. Poskušam se učiti sproti, saj se mi drugače pred izpitom nabere veliko snovi. Večini študentom se zdijo najtežji predmeti ekonomika podjetja (1. letnik), uvod v gospodarsko pravo (1. letnik) in psihologija porabnikov v turizmu (2. letnik) zaradi zahtevanega znanja podrobnejših vsebin teh predmetov in to, da jih večina študentov ne dela sproti. Večina učnega gradiva je dostopna v fakultetni knjižnici, stare zapiske je možno dobiti v fotokopirnici v bližini fakultete. Gradivo je pri vseh predmetih dostopno na Moodlu. Pri skoraj vsakem predmetu imamo terenske vaje, ki so obvezne, v 3. letniku pa je treba opraviti 420 ur praktičnega izobraževanja. Predavanja niso obvezna, je pa prisotnost na predavanjih marsikje pogoj, da študent lahko predmet opravlja s kolokviji. Vaje so obvezne. Po mojem mnenju je smiselno hoditi na vsa predavanja, saj je razlaga profesorjev veliko bolj nazorna, kot če doma sama prebiram obvezna gradiva posameznega predmeta.«

Nika MernikNika Mernik, smer: Turizem UN, 3. letnik
»Naša fakulteta je mala, z velikim srcem, kjer študenti nismo samo številka. Naš slogan je več = več, študij z dobro prakso. Veliko imamo terenskih vaj, obiskujemo ponudnike turističnih storitev in vzpostavljamo stike iz naše stroke. Predavanja niso obvezna, a so zelo koristna, njihovo obiskovanje pa zmanjša količino učenja pred izpiti. Vaje so obvezne in so pogoj za pristop k izpitom. Gradivo se dobi v fotokopirnici, tudi zapiski in vaje višjih letnikov. Razvit je tudi tutorski sistem, kjer študenti tutorji pomagajo 1. letnikom. Delo poteka sproti, približno od eno do dve uri porabim za pisanje seminarskih nalog, poročil s terenskih vaj ipd. Od predmetov sta mi bila najtežja statistika in ekonomika podjetja, saj se pri njih računa. Za to fakulteto in študij sem se odločila, ker zagotavlja dinamičen poklic, bodočim študentom pa svetujem, da so proaktivni tudi pri obštudijskih dejavnostih, saj je to izvrstna popotnica za življenje po diplomi.«

 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): TURIZEM

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: splošni uspeh pri poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku  40 % točk
Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2016/17 znaša 2.601 evro (v kolikor je vsaj 10 prijav)
Strokovni naslov diplomantov: diplomant turizma
Zaposlitev: v  podjetjih, ki opravljajo katerokoli zvrst s področja turistične dejavnosti: termalno-zdraviliški turizem, športno-rekreativne dejavnosti, dejavnost kmečkega in planinskega turizma, sejemskega, zabaviščnega in turizma dobrega počutja, spoznavno-edukativnega in kulturnega turizma, kopališkega in navtičnega turizma; v potovalnih agencijah, v vseh podjetjih, ki se pojavljajo kot kooperanti ali komplementarji pri oblikovanju turistične ponudbe, na področju javne uprave s področja turizma na lokalni ravni in v regionalnih destinacijskih organizacijah, regionalnih razvojnih organizacijah, lokalnih turističnih organizacijah in turistično-informacijskih centrih.

Mojca Fras, smer: Turizem VS, 3. letnik
»Dnevno delo obsegajo sprotne naloge pri vajah, seminarske naloge in predstavitve, za katere dnevno porabim od ene do tri ure, odvisno od zahtevnosti dela. Pred izpitom se učim dober teden dni. Najtežji predmet je pravo v turizmu. V 1. letniku pa je bila najtežja ekonomika podjetja, saj zahteva znanje iz matematike. Knjige si študentje lahko brezplačno izposodijo v knjižnici Brežice ali kupijo skripte v fotokopirnici. Hkrati se je možno z vsakim predavateljem dogovoriti in pridobiti ppt predstavitve predavanj. Se pa večina snovi iz predavanj in vaj nahaja tudi v spletni učilnici Moodle. Kljub vsem obveznostim in redni prisotnosti na vajah in predavanjih mi dnevno ostane še dovolj časa za svoje hobije in obiske dogodkov. Študentski svet Fakultete za turizem vedno poskrbi da študentom ni dolgčas. Tako se na vsake dva meseca priredi večji tematski dogodek, hkrati pa se nudijo prevozi na vse večje študentske prireditve v Mariboru in Ljubljani (Prvi rok, Lampijončki, Kifl fešta …).«

Sara BeluhanSara Beluhan, smer: Turizem (VS)
»Turizem je rastoča panoga, ki raste in se razvija, zato faks ni dolgočasen ali enoličen, vedno se dogaja kaj zanimivega in posebnega, saj pri nam velja študij z dobro prakso, zato je v študijskem procesu tudi veliko ljudi iz prakse. Učim se dnevno približno eno uro, pred izpiti pa je odvisno od predmeta. Veliko odnesem že od samih predavanj in vaj, katerih obisk priporočam. Od težjih predmetov bi izpostavila ekonomiko, saj se z njo večina študentov prvič sreča. Učim se iz zapiskov, skript in iz knjig. Pri nas poteka pravilo študent-študentu, zato si med seboj pomagamo z gradivi, tako gradiva niso velik strošek. Prostega časa mi ostane dovolj, na faksu pa imamo tudi mesečne žure. Faks priporočam vsem, ki so radovedni, iznajdljivi, organizatorji po duši ter željni študiranja na poudarku prakse.«

Število točk, potrebnih za vpis

201420152016
Turizem (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Turizem (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Turizem VS (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Turizem VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve