Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

EPF Ekonomsko-poslovna fakulteta
EPF Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

ZNAČILNOSTI ŠTUDIJA NA EPF – Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

 • samostojnost študija in aktivna vključitev študentov v študijski proces na fakulteti;
 • odprte možnosti za študij na partnerskih univerzah v tujini (večja mobilnost študentov v evropskem prostoru);
 • aktivna vloga študentov v študijskem procesu s sodobnejšimi pristopi k poučevanju (razprave, praktični projekti, poudarek na delu v skupinah…);
 • nabor znanj, ki jih posredujejo naši študijski programi, zagotavlja primerljivost strokovnih kompetenc z diplomanti drugih evropskih univerz;
 • širok nabor izbirnih predmetov omogoča prilagodljivost študijskih vsebin interesom študentov in njihovim poklicnim ambicijam;
 • vzpostavili smo enostaven in pregleden sistem prehodov med različnimi študijskimi programi;
 • študijske programe smo oblikovali skupaj z gospodarstveniki po njihovih željah in potrebah po strokovni usposobljenosti naših diplomantov;
 • strokovna znanja na študijskih usmeritvah povezujemo v celoto, da bi diplomante usposobili za celovit pristop k reševanju strokovnih problemov v gospodarski praksi.

Dodiplomski programi:

 • Ekonomske in poslovne vede
  • Ekonomija
  • Elektronsko poslovanje
  • Finance in bančništvo
  • Management in organizacija poslovanja
  • Marketing
  • Mednarodna poslovna ekonomija
  • Podjetništvo
  • Računovodstvo, revizija in davščine
 • Poslovna ekonomija VS
  • Ekonomika in upravljanje javnega sektorja
  • Management
  • Marketing
  • Mednarodno poslovanje
  • Podjetništvo
  • Poslovne finance in bančništvo
  • Računovodstvo in davščine
  • Turizem

Podiplomski programi:

 • Ekonomske in poslovne vede
  • Ekonomija
  • Finance in bančništvo
  • Management informatike in elektronskega poslovanja
  • Management, organizacija in človeški viri
  • Management marketinga
  • Mednarodna poslovna ekonomija
  • Podjetništvo in inoviranje
  • Računovodstvo, revizija in davščine
  • Strateški in projektni management
  • Management podjetij v javni lasti
  • Upravljanje in vodenje podjetij

Vpisni pogoji in mnenja študentov

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 20 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 40 % maturitetni predmet (matematika, tuji jezik, geografija, sociologija, zgodovina, psihologija, ekonomija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi).
Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2016/17 znaša 1.990 evrov
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani ekonomist (UN)
Zaposlitev: finančne organizacije, marketing, vodenje podjetij, revizija, banke, zavarovalnice, skladi, državne institucije
Študijske usmeritve: Ekonomija, Elektronsko poslovanje, Finance in bančništvo, Management in organizacija poslovanja, Marketing, Mednarodna poslovna ekonomija, Podjetništvo, Računovodstvo, revizija in davščine.

Anja Bratkovič, smer: Mednarodna poslovna ekonomija, 3. letnik
»Za študij ekonomije sem se odločila, ker je ekonomija zelo splošna veda. Na univerzitetnem programu ni prakse, dobro pa je biti prisoten na strokovnih predmetih. Najtežji so ravno ekonomski predmeti, npr. mikro in makro ekonomija. Poleg predavanj in vaj lahko delam, obiskujem tečaje in se dodatno izobražujem, saj dnevno porabim za učenje približno 1 uro. Učim se sproti. Pred izpiti se intenzivno učim 1 teden. Sama gradiva se najdejo v skupini na facebooku, obstaja pa tudi sejem rabljenih knjig. Najbolj ugodna varianta za nakup gradiva je nakup že sprintane skripte.«

Anja Ribič

Anja Ribič, smer: Ekonomske in poslovne vede – računovodstvo, revizija, davščine, absolventka
»Za mojo fakulteto sprejemni izpiti niso potrebni. Koliko se moram učiti, je odvisno od predmeta, običajno obvezni predmeti zahtevajo tudi do dva tedna učenja, medtem ko za izbirne potrebujem le nekaj dni. Pomembno je sprotno delo in redno obiskovanje predavanj. V prvem letniku se največ težav pojavi v drugem semestru, in sicer pri osnovah računovodstva in osnovah financ. Predmeta načeloma niti nista tako težka, a se je potrebno zares dobro naučiti. V prvem letniku je večinoma poudarek na teoriji, z izjemo matematike in vaj pri informatiki. Zame osebno so bile zelo pomembne vaje pri informatiki, matematiki in osnov računovodstva, saj tukaj rešujemo računske primere, ki se jih je najlažje naučiti skozi razlago. Večina misli, da je EPF faks, ki se ga naredi z levo roko. Za druge smeri ne vem, ampak na naši smeri še zdaleč ni tako lahko. Pomembno je sprotno delo in redno obiskovanje predavanj, tudi če prisotnost ni potrebna. Zato vsem, ki se vpisujejo na ta faks, priporočam, da se dobro pripravijo. Četudi se vam bo zdel prvi semester zelo lahek, kasneje ne bo več tako.«

Fiona Čuček

Fiona Čuček, smer: Ekonomske in poslovne vede – marketing
»Najbolj zanimiv predmet mi je marketing ravno zato, ker ne vsebuje toliko teorije. Prisotnost na vajah in predavanjih je odvisna od posameznega predmeta, najbolj zaželena pa je pri najtežjih predmetih, kot sta statistika in računovodstvo, kjer je mnogo formul in ni toliko logičnega sklepanja. Za ta faks sem se odločila, ker je na splošno zajemal področje podjetništva, sama pa še nisem bila popolnoma odločena, katero smer s tega področja bi študirala. Vso gradivo si lahko fotokopiraš ali pa je že na voljo v fotokopirnici. Ostane mi veliko prostega časa za občasno delo in hobije, študentskih žurov pa se ne udeležujem. Faks žal nima prakse in bi lahko vseboval več povezanosti med predmeti, a je hkrati zanimiv in ti da veliko splošne razgledanosti, zato ga priporočam vsem, ki se še niso odločili, katero področje podjetništva bi študirali.«

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): POSLOVNA EKONOMIJA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku
Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2016/17 znaša 1.990 evrov
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani ekonomist (VS)
Zaposlitev: finančne organizacije, marketing, vodenje podjetij, revizija, banke, zavarovalnice, skladi, državne institucije
Študijske usmeritve: Ekonomika in upravljanje javnega sektorja, Management, Marketing, Mednarodno poslovanje, Podjetništvo, Poslovne finance in bančništvo, Računovodstvo in davščine, Turizem.

Sergeja Gajšek, smer: Poslovna ekonomija, 3. letnik
»Ekonomska poslovna fakulteta je zanimiva, saj se ukvarja s pridobivanjem licenc in akreditacij po Evropi. Na katedri za podjetništvo so zelo človeški, prijetni in imajo interes. Preverja se prisotnost, potrebna je minimalno 80 % udeležba. V 1. letniku sta najtežja predmeta osnove računovodstva in matematika. Zahtevne jih naredi vsebina. Na predavanjih se pojavlja veliko več teorije kot prakse. Literatura se lahko kupi od prejšnjih študentov ali v fotokopirnici pri faksu. Če več študentov skupaj kupi gradivo preko založbe na fakulteti, lahko dobimo popust. Sama za učenje pred izpitom porabim 4–5 ur dnevno. Ostane mi malo prostega časa, saj poleg obiskovanja fakultete še delam. Na fakulteti se veliko dogaja, organizirajo se predavanja, prihajajo gostje in ljudje iz prakse. Prav tako so v okviru fakultete ob torkih in sredah organizirane študentske zabave.«

Tadeja StiparTadeja Stipar, smer: Poslovna ekonomija – računovodstvo in davščine
»Na našem programu mi je bil najbolj všeč predmet osnove davčnega računovodstva, kjer smo se naučili, kako država živi od davkov. V 1. letniku je najtežji predmet osnove računovodstva, kasneje osnove stroškovnega in poslovodnega računovodstva. Zahtevni so, ker se teh predmetov ne moreš naučiti na pamet, ampak je zanje potrebno logično razmišljanje. Največ študentov knjige kupuje preko Facebooka. Obstaja več skupin, npr.: epf poslovna ekonomija vs, epf-mb bvs2. Tukaj najdete tudi stare teste in zapiske. Nove učbenike prodajajo v začetku šolskega leta študentom po en evro. V prvem letniku prakse ni bilo, v drugem je prakse 240 ur in v tretjem 140 ur. Določeni profesorji preverjajo prisotnost na predavanjih. Za razumevanje snovi je potrebna udeležba pri ekonomiji, računovodstvu in matematiki. K nam prihajajo predavatelji z vsega sveta, za udeležbo na teh dodatnih predavanjih si na izpitu nagrajen s plus točkami. Na našem faksu se lahko udeležiš tečajev, kjer dobiš certifikat za program Microsoft Office in SAP. Prostega časa je dovolj, tudi za študentsko delo. Najraje bi delala v banki, veselilo bi me tudi delo predavatelja.«

Nina Bavdaž

Nina Bavdaž, smer: Poslovna ekonomija – finance in bančništvo
»Zaradi sprotnega učenja iz fotokopiranih zapiskov in druge literature mi ne ostane veliko časa. Na mojem faksu je večinoma teoretično delo, najbolj zanimivi so družboslovni predmeti, kot sta na primer etika in sociologija, najtežji pa so statistika, matematika in računovodstvo zaradi velike obsežnosti snovi. Vaje so večinoma obvezne, predavanja ne toliko, je pa zaželeno hoditi na predavanja predmetov, ki vsebujejo veliko računanja. Za ta študij sem se odločila, ker želim delati v tej smeri. Faks se mi sam po sebi zdi zanimiv in ni opredeljen samo na eno področje, vendar je premalo praktičnega znanja. Dijakom svetujem, naj delajo sproti in hodijo na vaje in predavanja, saj bodo tako vsi strahovi, da ne bi naredili faksa, odveč.«

Število točk potrebnih za vpis

201420152016
Ekonomske in poslovne vede (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Ekonomske in poslovne vede (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Poslovna ekonomija VS (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Poslovna ekonomija VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve